حريق گسترده در انبار قطعات يدكي و مصدوميت31 نفر

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- در پي بروز حريق در انبار قطعات يدكي، سرپرست اورژانس كشوربابياناينكهتعدادكلمصدوماناينحادثه31 نفربود،گفت:ازاين تعداد چهار مصدوم توسط ماموران اورژانس به بيمارستان منتقل شدند كه خوشبختانه تمامي آنها پس از درمان از بيمارستان ترخيص شدهاند.

پيرحسين كوليوند افزود: در پي حادثه حريق انبار قطعات يدكي در كيلومتر 11 جاده مخصوص تهران- كرج )شركت كروز(، چهار دستگاه آمبوالنس و يك دستگاه اتوبوسآمبوالنس در محل حادثه مستقر شدند. تعداد كل مصدومان اين حادثه 13 نفر بود و از اين تعداد چهار مصدوم از سوي نيروهاي اورژانس به بيمارستان منتقل شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.