11 كشته و مجروح در پي واژگوني خودرو درسيستانوبلوچستان

Jahan e-Sanat - - News -

ميزان- بر اثر واژگوني يك دستگاه خودروي پژو حامل اتباع بيگانه در مسير بدلگان به زهكلوت در استان سيستانوبلوچستان، دو نفر كشته و 9 نفر ديگر مجروح شدند. در اين حادثه دو نفر از سرنشينان خودرو در دم جان باختند و 9 نفر ديگر نيز به همراه چهار دستگاه آمبوالنس جهت ادامه درمان به بيمارستان خاتماالنبيا)ص( ايرانشهر منتقل شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.