پايان دوران برلوسكوني

Jahan e-Sanat - - News - قاره فوتبال

سيلويو برلوس//كوني، مالك آثميالن اين باشگاه را با قيمت 740 ميليون يورو به يك كنسرس//يوم چيني فروخت.

اين باش//گاه حاضر در سري A فوتبال ايتاليا از سال 1986 با مالكيت برلوس//كوني اداره ميشد و از مدتها پيش بحث فروش آن وجود داش//ت تا اينكه س//رانجام نخس//توزير پيش//ين ايتاليا آن را به شركت روسونري اسپرت اينوستمنت لوكس فروخت.

صحبت خريد ميالن كه به نظر ميرسد بزرگترين س//رمايهگذاري چين در فوتبال اروپاست در 2016يم شروع شد و به دليل مشكالت مالي دو بار به تاخير افتاد. سيلويو برلوسكوني ماه آگوست پيش به روزنامه گاتزتا دلو اسپرت ايتاليا گفت: اين تصميم مهمي بود كه ميالن به كسي داده شود كه بتواند آن را به قدرت برتر ايتاليا، اروپا و جهان تبديل كند. من راجع به قيمت صحبت نكردم و پيشنهادي كه كردند را قبول كردم.

حاال هوداران ميالن اميدوارند كه حرف برلوسكوني كه همان زمان گفت شرطي كه براي فروش ميالن داشت اين بوده كه مالك جديد دس//تكم 400 ميليون يورو طي دو س//ال آينده در آن سرمايهگذاري كند، واقعيت داشته باشد.

ميالن در زمان برلوسكوني هشت بار قهرمان ايتاليا و پنج بار قهرمان اروپا شد. ميالن براي آخرين بار در سال 2011 قهرمان ايتاليا شد. اين تيم كه در سه فصل گذشته به ترتيب هفتم، دهم و هشتم شده، سه سال است كه نتوانسته به رقابتهاي اروپايي راه پيدا كند. اين بيشترين زمان در س//ه دهه گذشته است كه ميالن نتوانسته به مسابقات اروپايي راه پيدا كند.

اين تيم مدتهاس//ت كه ديگر نتوانس//ته بازيكناني با كالس جهاني مانند آندري ش//وچنكو و كاكا يا فوق ستارههاي س//الهاي دورترش مانند ماركو فانباستن، رود گوليت يا فرانك رايكارد جذب كند. ميالن در حال حاضر دو امتياز از اينتر، ديگر تيم شهر ميالن باالتر است اماكماكاندوامتيازباآتاالنتادرجايگاهپنجم)برايگرفتن سهميه ليگ اروپا( فاصله دارد.

سيلويو برلوسكوني، رييس سابق باشگاه ميالن، تاييد كرد: فروش اين باشگاه براي بازگشت اين تيم به جمع بهترينهاي فوتبال اروپا ضروري بود. برلوسكوني كه از س//ال 1986 مالك باش//گاه ميالن بود در اين مدت با اين تيم به افتخارات زيادي رس//يد اما سرانجام به دليل مشكالتماليمجبورشد9/99 درصدازسهامروسونري را بفروشد.

او در اين نامه نوش//ت: بعد از بيش از 30 س//ال، من جايگاه رياست ميالن را ترك ميكنم و با احساس و درد اين كار را ميكنم اما با اين آگاهي كه در فوتبال مدرن، براي رقابت در باالترين سطح فوتبال اروپا و جهان، نياز به سرمايهگذاري و منابع مالي است كه تنها يك خانواده نميتواند آن را تامين كند.

من هرگز احساس//اتي كه ميالنيها به م//ا دادند را فراموش نميكنم.

هرگز قدرداني هواداراني كه به خاطر سالها رياست در باش//گاه و بردن جامهاي متعدد تش//كر كردند از ياد نميبرم. بايد از آدريانو گالياني تش//كر كنم كه سازنده خس//تگي ناپذير و موتور ميالن بود و از صميم قلب از همه طرفداران هم تشكر ميكنم؛ ميليونها نفري كه در سراسر دنيا ورزشگاهها را پر ميكردند تا فرياد بزنند:زنده باد ميالن.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.