چهكسيمسوولناكاميبانوانفوتباليستاست

Jahan e-Sanat - - News - تلكس

تيم ملي فوتبال بانوان با دو شكست و دو پيروزي به كار خود در مرحله مقدماتي رقابتهاي فوتبال زنان آسيا پايان داد و از صعود به مرحله بعدي رقابتها باز ماند.ديدارهاي مرحل//ه مقدماتي رقابتهاي فوتبال قهرماني بانوان آسيا برگزار شد و چهار تيم فيليپين، تايلند، ويتنام و كرهجنوبي از گروههايشان صعود كردند تا به همراه چين، ژاپن، استراليا و اردن كه پيش از اين صعودشان را قطعي كرده بودند، راهي مرحله نهايي شوند كه سال 2018 در اردن برگزار خواهد شد اما تيم ملي فوتبال بانوان ايران نتوانست از گروهش صعود كند.

تيم ملي فوتبال بانوان ايران حدود دو س//ال در هيچ رويداد بينالمللي شركت نكرده بود و اصال تيم ملي وجود نداشت و اردويي برگزار نميشد. همين موضوع باعث شد تيم ايران سقوط 73 پلهاي در رنكينگ فيفا داشته باشد و نامش از رنكينگ فيفا خارج شود.

اواخرسال59 بعدازفشارهايرسانهاي،تيممليفوتبالبانوانتشكيلشد و در مدت زمان دو ماه با هدايت مريم آزمون خود را براي حضور در مرحله مقدماتي آسيا آماده كرد! دو ماه، زمان بسيار كمي است براي تيمي كه بخواهد در قاره كهن حرفي براي گفتن داشته باشد آن هم رقابت با تيمهايي مانند ويتنام و ميانمار كه ردههاي 33 و 44 رنكينگ فيفا را در اختيار دارند.

بانوان ايران در مرحله مقدماتي رقابتها در گروه D با تيمهاي ويتنام، ميانمار، سنگاپور و سوريه همگروه بودند. ايران در بازي نخست خود مقابل ميانمار قرار گرفت و با نتيجه دو بر صفر بازي را واگذار كرد؛ ميانماري كه رنكينگ 44 دنيا را در اختيار دارد. ايران در بازي دوم مقابل س//نگاپور كه رنكينگ 92 را در اختيار دارد، توانست با درخشش بازيكنان خود به ويژه قمي و قنبري كه سايت AFC نيز به تمجيد از آنها پرداخت، سنگاپور را ششتايي كند. تيم ملي در بازي سوم مقابل ويتنام ابتدا با گل از روي ضربه ايستگاهي زيباي زهرا قنبري جلو افتاد اما در نهايت نتيجه را شش بر يك واگذار كرد و ش//انس صعود خود را از دس//ت داد و در نهايت تيم ملي در آخرين بازي خود سوريه را گلباران كرد و با 12 گل وداع خوبي با مقدماتي آسيا داشت هرچند از گروهش باال نيامد.

دو پيروزي و دو شكس//ت آن هم با اختالف گلهاي فراوان براي تيم ملي ايران حرفهاي بسياري براي گفتن دارد. فوتبال بانوان ايران نشان داد پتانسيل انساني خوبي در اختيار دارد؛ اين را گلهاي زيباي قمي، قنبري و ساير بازيكنان نشان داد كه از نظر تكنيك و تاكتيك چيزي از تيمهاي آسيايي كم ندارند اما چيزي كه قابل لمس بود، تجربه كم مليپوشان در رويدادهاي بينالمللي و همچنين ناآمادگي بدني آنها نسبت به حريفان بود. منطقي نيست از تيمي كه تنها دو ماه تمرين كرده و در مهمترين رويداد آسيا حضور پيدا ميكند انتظار صعود داشت كه اگر اين اتفاق ميافتاد شاهكار مليپوشان بود نه نتيجه برنامهريزي.

اين س//وال را بايد پرسيد كه مس//وول ناكامي بانوان فوتباليست ايران در رقابتهاي مقدماتي آس//يا كيست؟ بازيكنان يا مسووالن؟ آيا اين تيم بعد از بازگشت به ايران بار ديگر تعطيل خواهد شد و بار ديگر نزديك به رقابتهاي مهم آسيايي تيم را تشكيل خواهند داد تا باز هم در مدت دو ماه تيم را راهي رقابتهاي مهم آسيايي كنند؟ و سوال نهايي اينكه نگاه آينده فدراسيون فوتبال به بانوان خود چيست؟ آيا اين تيم را حمايت خواهد كرد يا دوباره رها ميشود؟

فراموش هم نكنيم كه دو بازيكن تيم ملي، فروغ موري و سارا قمي كه بازيكنانتيممنحلشدهملوانهستنددرخششخوبيدررقابتهايآسيايي داشتند و گلهاي زيبايي را براي ايران به ثمر رساندند. بازيكناني مانند اين دو در سراسر ايران بسيارند و اميد آن است كه ليگ برتر بانوان از اهميت ويژهتري برخوردار شود. استقالل به دنبال رايگان كردن بازي با االهلي امارات توقفمنچستريونايتددربلژيك درگيري شديد هواداران ليون و بشيكتاش دركسلر: تالش ميكنم اوزيل را به پاريسنژرمن بياورم ژيرو ميخواهد بهترين گلزن تاريخ فرانسه شود خوزه پكرمن گزينه اصلي هدايت تيم ملي فوتبال امارات شكست المپياكوس در جام حذفي بهادر مواليي از هفته آينده دست به وزنه ميشود حضور ماهيني و مسلمان در تيم منتخب ليگ قهرمان آسيا

)منبع: خبرگزاريهاي داخلي(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.