علي دايي: خائنان پرسپوليس با گذر زمان مشخص ميشوند

Jahan e-Sanat - - News -

مهر - سرمربي تيم فوتبال نفت تهران با اشاره به مطرح شدن برخي صحبتها در رابطه با پرسپوليس و بازيكنان اين تيم گفت: گذر زمان مشخص ميكند چه كساني به پرسپوليس خيانت كردند. وي در مورد اينكه يكي از مديران پرسپوليس، نوراللهي و عاليشاه را به خيانت متهم كرده، گفت: اين صحبتها براي من به صورت پيامك ميآيد، گذشت زمان خائنان را مشخص ميكند. آنهايي كه به اين تيم خيانت كردند مطمئن باشيد هرچه زمان بگذرد ما آنها را ميشناسيم. بازيكنان جواني كه آمدند با دست و سر شكسته همهجوره براي تيم زحمت كشيدند.

از ط//رح چنين صحبتهايي ش//رمم ميآيد. اين آق//ا از كجا آمده كه چنين تهمتهايي را به اين بچهها ميزند. مگر ميشود؟ اين بازيكنان جوانيشان را آوردهاند، آنها در پرسپوليس زحمت كشيدهاند، عرق ريختند در سرما و گرما بازي كردند، با باخت پرسپوليس گريه كردهاند و با برد خوشحال شدهاند. هميشه در كنار تيم بودهاند، جواني و استعدادشان را گذاشتهاند و غير از كلمه آدم باغيرت نميتوانم چيز ديگري به اميد عاليشاه و احمد نوراللهي بگويم.

علي دايي در ادامه صحبتهايش با بيان اينكه من درد فوتبال را گفتم، ادامه داد: اين آقايان از كجا آمدهاند و كجا بودند. آنها تا االن براي پرسپوليس تكل زده بودند؟ براي پرسپوليس پنالتي زده بودند؟ سرشان براي تيم شكسته بود؟ حداقل اي//ن جوان//ان آوردهاي براي اين تيم داش//تند. آورده آقايان چه بود؟ اين را به من بگوييد، آورده آقايان اين بود كه در مجموعه 3090 فرزندشان را استخدام كنند؛ جايي كه منبع مالي تيم از آنجا تامين ميشود. آورده آقايان اين بوده كه دو بازيكن را از اوكراين بياورند، پول كالن هم بگيرند، شما فهميديد چه پيش آمد كه قرارداد اين بازيكنان بسته شد؟ گذشت زمان اين مسايل را مشخص ميكند. آورده آقايان اين بود كه فرزندشان را در 3090 استخدام كنند و پولها را جابهجا كنند و فكر نميكنم آورده ديگري باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.