كوتاه از جهان

Jahan e-Sanat - - News -

اعالمنامزدهايبهترينبازيكنسالانگليسبهانتخاب PFA نامزدهاي دريافت جايزه بهترين بازيكن سال فوتبال انگليس معرفي شدند. اتحاديهفوتباليستهايحرفهايانگليس)AFP(ديروزاساميششنامزدنهايي دريافتجايزهبهترينبازيكنسالفوتبالاينكشوررااعالمكرد.برندهاينجايزه با راي فوتباليستهاي حاضر در ليگ برتر انگليس مشخص ميشود. ادنهازارد، روملو لوكاكو، انگولو كانته، زالتان ابراهيموويچ، هري كين و الكسيس سانچز نامزدهايدريافتاينجايزهبرايفصل7102-6102 هستند.

كانته كه فصل گذشته هم در بين نامزدها قرار داشت بخت نخست دريافت جايزهامسالاست.هازاردكهدرفصل5102-4102 موفقبهتصاحباينجايزه شدبارديگرفرصتدريافتاينعنوانرادارد.لوكاكوبلژيكينيزكهبا32 گلدر صدر جدول گلزنان اين فصل ليگ برتر قرار دارد، يكي ديگر از نامزدهاي تصاحب اين جايزه است. سانچز و ابراهيموويچ هم كه به ترتيب در اين فصل ليگ برتر 18 و 17 گل بهثمر رساندند شانس دريافت اين جايزه را دارند. هري كين كه تنهاانگليسيحاضردرمياننامزدهاستدراينفصلموفقشده91 گلبزند تا از بخت تصاحب اين جايزه برخوردار باشد. كين و لوكاكو در كنار دله آلي، مايكل كين، جوردن پيكفورد و لروي سانه نامزد دريافت جايزه بهترين بازيكن جوان سال انگليس هم شدند. رياض محرز و دله آلي فصل گذشته موفق شدند اين دو جايزه را به خود اختصاص دهند. ديباالقراردادشرابايوونتوستمديدكرد مهاجم جوان يوونتوس قرارداد خود را با اين باشگاه ايتاليايي تا سال 2022 تمديد كرد و بحث جدايي او از يووه منتفي شد.

پائولو ديباال يكي از استعدادهاي ناب فوتبال آرژانتين به شمار ميآيد كه در يوونت//وس بازي ميكند. او مورد توجه دو غول بزرگ فوتبال اس//پانيا قرار گرفته بود. درخشش در ديدار برابر بارسلونا باعث شد سران يوونتوس خيلي سريع دست به كار شوند و خيال بارسلونا و رئالمادريد را راحت كنند. باشگاه يوونتوس رسما اعالم كرد قرارداد ديباال را تا سال 2022 تمديد كرده و به اين ترتيب بحث پيوستن او به بارسلونا يا رئال منتفي شد. ديباال طبق قرارداد جديد خود ساالنه هفت ميليون يورو حقوق خواهد گرفت. او در ديدار يوونتوس برابر بارسلونا در دور رفت يكچهارم نهايي ليگ قهرمانان اروپا ستاره نخست بازي بود و دو گل به ثمر رساند. اوزيلموردتوجهتيمهايچينيوليگحرفهايتركيه س//تاره آلماني تيم فوتبال آرسنال انگليس كه بحث تمديد قراردادش با توپچيهاي لندن در ميان است، پيشنهاداتي از چين و تركيه دارد.

روزنامه ديليميل در گزارش//ي عنوان كرد: مسعود اوزيل كه از مدتي قبل بحث ادامه حضورش نزد توپچيها مطرح بوده، شايد بازي در ليگهاي چين يا تركيه را نيز تجربه كند.

مطابق اين گزارش چندين تيم چيني و ليگ تركيه براي استفاده از ستاره 28 ساله آلماني ابراز تمايل كردهاند. البته احتمال حضور وي در چنين تيمهايي ه//م اكنون اندك اس//ت زيرا او مورد توجه چن//د تيم مطرح اروپايي از جمله منچستريونايتد است. اوزيل كه از سه فصل قبل در تيم لندني حضور دارد در صورت تمديد قرارداد با تيم تحت امر آرسن ونگر، رقم دستمزدش از هفتهاي 165 هزاريوروبه592 هزاريوروافزايشخواهديافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.