واكنش فدراسيون جهاني بسكتبال به ديدار نمادين دختران

Jahan e-Sanat - - News -

فيبا در گزارشي ديدار نمادين دختران بسكتباليست را اتفاقي تاريخي عنوان كرد. فدراسيون جهاني بسكتبال در گزارشي به ديدار نمادين دختران بسكتبال ايران برابر نماينده فيبا پرداخته و اين مسابقه را اتفاقي تاريخي خوانده است. در اين گزارش دبيركل فدراسيون جهاني نيز تاكيد كرده كه اين رويداد تاريخي بوده و ارزش بسيار زيادي دارد.

در اين گزارش آمده است: اتفاقي تاريخي در پايتخت ايران افتاده است. پنجشنبه مسابقهاي نمادين در ايران برگزار شد و مردان توانستند بازي بسكتبال دختران را ببينند. اين براي نخستين بار بود كه چنين فرصتي ايجاد شد تا مردان ايران بتوانند توانايي دختران ورزشكار را از نزديك تماشا كنند و در كنار آنها باشند.

محمود مشحون، رييس فدراسيون و علي توفيق، دبير فدراسيون بسكتبال ايران از جمله مهمانان ويژه اين مسابقه منحصربهفرد بودند. همچنين لوبو كوتلووا، مشاور دبيركل فيبا نيز در سالن حضور داشت و اين مسابقه را از نزديك تماشا ميكرد.

اين فرصتي بود كه نماينده فدراسيون جهاني بسكتبال از نزديك شاهد بازي دختران بسكتباليستي باشد كه با حجاب اسالمي به ميدان ميروند. اين موضوع به جلسه ماه آينده فيبا بازميگردد كه قرار است در آن درباره تغيير پوشش سر بانوان بسكتباليست صحبت شود و طبق قوانين تصميماتي گرفته شود كه در عين حال به سالمت ورزشكاران آسيبي وارد نكند.

محمود مشحون درباره اين مسابقه ميگويد: جا دارد از فدراسيون جهاني تشكر كنم كه اين ش//انس را به ما داد و در اين س//الها از ما حمايت كرد. اين اتفاقي تاريخي بود نهتنها براي ايران بلكه براي جهان اسالم. اميدواريم فدراسيون جهاني نيز تصميمي مثبت بگيرد و نگاهي ويژه به حضور دختران مسلمان در رويدادهاي بينالمللي داشته باشد.

پاتريك باومن، دبيركل فيبا و عضو كميته بينالمللي المپيك نيز ميگويد: اين اتفاقي تاريخي براي بانوان ورزشكار ايران بود. جا دارد از فدراسيون و ورزشكاران ايران براي ايجاد اين روز بيسابقه در ورزش كشورشان تشكر كنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.