استخدام جادوگر براي معجزه در نيوكمپ!

Jahan e-Sanat - - News -

بارسلونا با پيروزي شش بر يك مقابل پاريسنژرمن در ديدار برگشت مرحله يكهشتم نهايي ليگ قهرمانان، بزرگترين بازگشت اين رقابتها را رقم زد؛ بردي كه به كمك يك جادوگر رقم خورد!

اين جادوگر انگليسي به نام استفن فراين كه به دينامو معروف است در ماه فوريه چند هفتهاي در كنار بازيكنان بارسا بود و در ويدئوييهايي كه از حضورش در اردوي بارسا منتشر شده با استعداد ويژهاش باعث تعجب ستارههاي اين تيم از جمله يوردي آلبا، جرارد پيكه و لوئيس سوارز ميش//ود. دينامو در مدتي كه در كنار تيم بارسلونا بود، تالش كرد تا بازيكنان اين تيم را از نظر ذهني به شرايطي برساند كه تنها روي يك هدف تمركز كنند.

وي در مورد دوره حضورش در باش//گاه بارس//لونا به رسانههاي انگليسي گفت: همكاري با بارسلونا اين فرصت را به من داد تا تعدادي از تكنيكهاي تصويرسازي ذهني كه براي بازيكنان كمي غيرعادي بود را اجرا كنم. وقتي آنها پذيراي همكاري با من شدند، واقعا توانستيم بعضي از پتانس//يل آنها كه خودشان هم از آن خبر نداشتند را آزاد كنم.

در يكي از ويدئوهايي كه از دينامو در باشگاه بارسلونا منتشر شده، او به سوارز و آلبا ياد ميدهد كه چگونه يه ميخ فوالدي را به كمك تمرين ذهني خم كنند. بارسلونا در ديدار رفت مرحله يكهش//تم نهايي ليگ قهرمانان مقابل پاريس//نژرمن با نتيجه چهار بر صفر شكس//ت خورده بود اما با برتري ش//ش بر يك در ديدار برگشت، راهي مرحله بعد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.