از چين تا ايران

Jahan e-Sanat - - News -

هومن- اتفاق باورنكردني در روزهايي كه گذشت، فروش باشگاه ميالن به چينيها بود. شايد چينيها بنجل بفروشند اما بنجل نميخرند! سابق بر اين عربهاي ثروتمند بودند كه ميآمدند تا باشگاههاي ثروتمند را بخرند. قبلترش پول مافياي روسيه خرج اين كار ميشد. حاال اما نه پول بادآورده نفت و نه پول معامالت غيرقانوني مافياي روسيه كه پول تجارت چينيها وارد فوتبال اروپا ميشود.اينكهچينيهاميالنراازچنگمافياييمثلبرلوسكونيدرآورندازآن حرفهاست! نيست؟ البته ما هم در ايران بخشخصوصي فعال در فوتبال داريم. نمونهاش همين شركتي كه باشگاه نفت را معلوم نيست خريده، اجاره كرده، سركار گذاشته، دوربين مخفي راه انداخته يا !... حساب كنيد اينها بخواهند بروند مثال باشگاه اينتر را بخرند! ببينيد چه فاجعهاي در ليگ ايتاليا راه بيفتد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.