ليست آهنگهاي محبوب »موراكامي«

Jahan e-Sanat - - News -

نمايشگاه »ايران؛ فرهنگ كهن بين آب و بيابان« كه آثار متفاوت و ش//اخصي از هزاره هفتم پيش از ميالد تا آغاز دوره هخامنشي از موزه ملي ايران را شامل ميشود با حضور گونتر ويناندز، معاون وزير فرهنگ و رسانه جمهوري فدرال آلمان، سعيد حريري، رايزن فرهنگي ايران در آلمان و محمدحسن طالبيان، معاون ميراث فرهنگي و س//ازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و جبرئيل نوكنده، مديركل موزه ملي ايران در س//اختمان م//وزه و تاالر هنر و نمايش جمهوري فدرال آلمان افتتاح شد.

در نمايشگاه »ايران؛ فرهنگ كهن، بين آب و بيابان« كه به گفته مسووالن ايراني و آلماني مقدمات برگزاري آن حدود چهار سال طول كشيدهاست،644 قلمآثارباستانشناسيايران از هزاره هفتم تا شروع امپراتوري هخامنشي به نمايش درآمده است كه عالوه بر اين، آثار ثبتشده ايران در فهرست ميراث جهاني نيز در قالب عكس و فيلم در اين نمايشگاه و در بخش »بهشت ايراني« معرفي ميشوند.

اي//ن نمايش//گاه از ح//دود 50 محوط//ه باستانش//ناختي ايران مانند سيلك، سنگ چخماق، ش//هر سوخته، جيرفت، چغاميش، شوش، حس//نلو و مارليك تش//كيل شده و در چهار بخش »نوس//نگي و مس س//نگ«، »مف//رغ«، »ايالم« و »آه//ن يا عيالم نو« كه همزمان با امپراتوري هخامنشي در ايران است، تقسيمبنديشدهاند.نمايشگاه»ايران،فرهنگ كهن، بين آب و بيابان« س//ومين نمايش//گاه موزه ملي ايران در كشور آلمان از سال 2002 تاكنوناست.نخستيننمايشگاهدرسال1831 (2002) در همين تاالر با عنوان »نمايش//گاه هفت هزار سال هنر ايران« برگزار شد و دومين نمايشگاه نيز در سال ‪(1383) 2004‬ با عنوان نمايشگاه شكوه پارسي در موزه بوخوم آلمان به نمايش درآمد. اثري از حس/ين زندهرودي، قيم/ت: 250 تا 380 هزار دالر اثري از »مجموعه درختها« فريده الشايي، قيمت: 31 تا 44 هزار دالر

حراج//ي »هن//ر مدرن و معاص//ر خاورميان//ه« 26 آوري//ل در بونهام//ز لن//دن برگزار ميشود تا ارائهكننده مجموع//هاي از آثار باارزش خاورميان//ه از جمله 23 اثر ايراني باشد.

به گزارش مه//ر به نقل از س//ايت حراجي بونهامز، در حراج//ي عصر 26 آوريل 6) ارديبهشت( كه با عنوان »هن//ر م//درن و معاص//ر خاورميانه« برگزار ميشود آثاري از هنرمندان سرشناس ايراني چ//ون زن//دهرودي، مني//ر فرمانفرمايي//ان، عباس كيارستمي، مسعود عربشاهي، علي شيرازي و مشيري عرضه ميشود.

در اي//ن حراج//ي ك//ه در لن//دن برگزار ميش//ود مجموعهاي متش//كل از 74 اثر از آث//ار هنرمندان ايران، مصر، عراق، س//وريه، لبنان، فلس//طين، تركيه، سودان، الجزاير و مراكش زير چكش حراج ميرود.

در اي//ن مجموعه 23 اثر از اي//ران، 19 اث//ر از مصر، 18 اثر از ع//راق، پنج اثر از لبنان، چهار اثر از س//وريه، دو اث//ر از مراكش و يك اثر از كشورهاي سودان، تركيه، فلس//طين و الجزاي//ر ارائه ميشود.

در كاتالوگ اين حراجي باالترين رقم ارائه شده براي اثر حاضر به اثري بيعنوان از بايدفرهنگوتاريخايرانرابشناسيم در مراسم افتتاح نمايشگاه »ايران؛ فرهنگ كهن بين آب و بيابان« كه در موزه و تاالر هنر و نمايش جمهوري فدرال آلمان برگزار ش//د، گونتر ويناندز، معاون وزير فرهنگ و رس//انه جمه//وري فدرال آلمان در س//خناني گفت: براي اينكه محترمانه ب//ا ايران برخورد كنيم مهم اس//ت كه با فرهنگ و تاريخ اين كشور آشنا شويم و به اين ترتيب نشان ميدهيم از نخستين ساكننشينان تا دوران بعدي تاريخي آنها چطور گذشته است.

او تاري//خ ايران را يك داس//تان پيچيده دانست و بيان كرد: براي درك بهتر موضعيت و فضا، در نمايشگاه از تجهيزات فيلم و مديا نيز استفاده كرديم تا بهتر محتواي نمايشگاه درك ش//ود و مخاطبان را به س//ويي ببريم ك//ه در محيط//ي كه قبل از بنياد سلس//له هخامنشي ايجاد شده، به سر ببرند.ويناندز با اشاره به ويژه بودن طبيعت و فرهنگ ايران گفت: كوههاي ايران يك نوع حفاظت و مانع در برابر برخي اتفاقات هستند، در واقع اينكه طبيعت چطور توانسته به فرهنگهاي كهن كم//ك كند يا عليه آنها كاري انجام دهد و محيطزيست چطور توانسته اثرگذار باشد، اهميت دارد.

او بيان كرد: اميدوارم اين طور آشكار شود كه اين تاريخ چه ميزان عظيم بوده است، امروز اين فرهنگ هفت هزارسال قبل از ميالد و اشياي آن در موزههاي داخل تاالر ما هستند.

مع//اون وزير فرهنگ و رس//انه جمهوري حسين زندهرودي اختصاص دارد كه با برآورد قيمت 250 تا 380 ه//زار دالر در صدر حراجي جاي دارد. تابلويي از محم//ود س//عيد هنرمند مص//ري نيز با قيمتگذاري 210 ت//ا 310 ه//زار دالر در جاي//گاه دوم قرار گرفته است.

»قزوي//ن« اث//ر مني//ر شاهرودي فرمانفرماييان نيز ب//ا قيمت 130 تا 250 هزار دالر سومين اثر گرانقيمت اين حراجي است.

«842L1» اثري از فرهاد مش//يري با ب//رآورد 100 تا 150 ه//زار دالر ديگ//ر اثر حاضر در اين حراجي است.

اثري از حسين زندهرودي با عنوان ‪75 «Despina»‬ ت//ا 100 هزار دالر و اثري از مس//عود عربشاهي با عنوان فدرال آلمان برگزاري اين نمايشگاه را نتيجه پيگيريهاي موفقيتآميز چهار سال مسووالن موزهاي دو كشور دانست و با زبان فارسي گفت: »دست شما درد نكند، بسيار سپاسگزارم.«

معاون وزير فرهنگ و رسانه جمهوري فدرال آلم//ان در ادامه خط//اب به حاضران گفت: از نخس//تين باغ ايراني و آثار تاريخي اين كشور لذت ببريد.

نمايش//گاه را برپايه علم و پژوهش ايجاد كرديم همچنين راين ولفز، مدير موزه و تاالر هنر نمايش جمهوري فدرال آلمان در ش//هر بن نيز در سخناني اظهار كرد: تقريبا سه سال و ني//م كار ب//ا ايرانياني كه به ما اعتماد كامل داشتند و با احترام با ما برخورد كردند براي به سرانجام رساندن اين پروژه برايمان بسيار مهم بود؛ پروژهاي كه بر پايه علم و پژوهش شكل گرفت.او غناي اين نمايش//گاه و همه اشياي تاريخي به نمايش درآمده را مديون موزهها و كارشناسان ايراني دانست و بيان كرد: ايرانيها در به سرانجام رساندن اين پروژه به ما همكاري هديه كردند.

مدير موزه و تاالر هنر نمايش جمهوري ف//درال آلمان انجام اين پ//روژه را كاري بر اس//اس اصول مبادله و هم//كاري و اعتماد فراوان بين دو طرف دانست و بيان كرد: در ماه ژوئيه- تيرماه -96 يك سمپوزيوم در اين زمينه برگزار ميشود و كارشناسان با موزه برلين و مركز پشتيباني مالي بنياد هركل در ايران همكاري ميكنند.ولفز در ادامه خطاب به حاضران شركتكننده در مراسم افتتاح گفت: معتقدم با ديدن اين نمايشگاه روح و تجربه زندگي ش//رقي و ايراني را با خود به خانههايتان ميبريد. »تركيبآبسترهقهوهاي«83 تا 50 هزار دالر قيمتگذاري شدهاند.

اث//ري از »مجموع//ه درختها« فريده الشايي 31 تا 44 هزار دالر قيمتگذاري شده اس//ت. نقاشي محسن وزي//ري مق//دم از مجموعه »آبسترههاي شني« نيز 25 تا13هزاردالرقيمتگذاري شده است. از ديگر آثار حاضر در اي//ن مجموعه، نقاش//ي بدون عن//وان ناصر عصار با ب//رآورد 22 تا 31 هزار دالر است.

تابل//و نقاش//ي ش//ير و شمشير به قيمت 15 تا 19 ه//زار دالر از پرويز تناولي و همچنينمجسمهايازسري »هيچ« اين هنرمند با قيمت 15 ت//ا 19 و 21تا 19 هزار دالر هستند. نقاشي بهجت صدر نيز 21 تا 25 هزار دالر قيمت خورده اس//ت. دو اثر عكاسي از عباس كيارستمي از مجموعه »برف س//فيد« در اي//ن حراج//ي با قيمت 2200 تا 3100 دالر چكش ميخورد. نقاشيخط بدون عنوان علي ش//يرازي 12 تا 15 هزار دالر قيمتگذاري شده است. دو اثر از حسين زندهرودي و يك اثر از آنجال الريان با قيمت 7500 تا 10 هزار دالر، اثري از ش//هريار احمدي به قيمت 5900 تا 9400 دالر، تابلوي طبيعت بيجان از فريده الشايي به قيمت 3700 تا 6200 دالر و آثاري از صادق تيرافكن، پويا آريانپور و پروانه اعتمادي با قيمت 2500 تا 3700 دالر از ديگر آثار ايراني ارائه شده در اين حراجي هستند. اثري از مجموعه »برف سفيد« عباس كيارستمي، قيمت 2200 تا 3100 دالر

رابطه هاروكي موراكامي، نويس//نده مط//رح ژاپني با دنياي موسيقي، شهرت فراواني دارد. او در يكي از مصاحبههايش گفته آرشيوي شامل بيش از 10 هزار قطعه موسيقي دارد.

مجله »كرك« نوش//ت: هاروكي موراكامي، نويسنده مشهور ژاپني كه اخيرا رمان دوجلدي »قتل افسر شواليه« را روانه بازار كرده در مصاحبه خود با »نيويورك تايمز« گفته كه در مجموعه شخصي خود بيش از 10 هزار قطعه موسيقي دارد و تعداد آنها آنقدر زياد است كه ميترسد آنها را بشمرد.

اخيرا وبس//ايت فرهنگي- هنري »ك//رك« ترتيبي داده تا ه//واداران موراكامي بتوانند به 3350 قطعه از اين مجموعه به صورت آنالين و رايگان گوش دهند.

موراكامي در بسياري از آثار ادبي خود به قطعات موسيقي جاز، كالسيك، پاپ ...و اشاره كرده است. يكي از اولين رمانهاي او با الهام گرفتن از كاري از گروه »بيتلز«، »جنگل نروژي« نامگذاري شده و يكى از آثار »لئوس ياناچك« آهنگساز چكى، نقش مهمى دركتاب829 صفحهایاويعنى»48Q1« ايفا مىكند. »اسكات مزلو« درباره اين رماننويس ژاپنى گفته است كه خواندن كارهای او مثل باال و پايين كردن ليست ترانههاست.

موراكامى حتى كتابى با عنوان »كامال درباره موسيقى« در بازار دارد كه شامل متن صحبتهای سالهای 2010 و 2011 او با »سيجى اوزاوا« موسيقيدان مشهور است. »كامال درباره موسيقى« اثری جذاب و گيرا درباره اهميت موسيقى و چگونگى الهامبخش بودن آن برای مشهورترين نويسنده حال حاضر كشور ژاپن است. موراكامى پيش از اينكه بهعنوان يك پديده در جهان ادبيات به شهرت برسد، مالك يك كلوب جاز به نام »پيتر كت« در توكيو بوده اس//ت. با وجود اينكه او يك شنونده مشتاق و مجموعهدار آلبومهای مختلف موسيقى است و مدام در كنسرتها و اپراهای كالسيك حضور پيدا مىكند، هميشه خود را بهعنوان يك شنونده غيرحرفهای موسيقى خطاب مىكند. او خود بر اين عقيده است كه دههها طول كشيده تا ظرافتهای موسيقى را درك كند و دانش فنى او از اين هنر محدود است.هاروكى موراكامى بيشتر كتابهايش را به سبك سوررئال به نگارش درآورده است و آثارش تاكنون به بيش از 50 زبان برگردانده شدهاند.

هر سال نام اين نويسنده بهعنوان يكى از نامزدهای نوبل ادبيات بر سر زبانها مىافتد اما او هنوز موفق به كسب اين افتخار نشده است.اينچهرهادبىكهمتولد21 ژانويه9491 است،نويسندگى را پس از پايان تحصيالت دانشگاهى و راهاندازی يك كلوب جاز در توكيو شروع كرد.

رمان عاشقانه »جنگل نروژی« او كه در سال 1987 منتشر و به اثری پرفروش تبديل شد، او را به عنوان يك ستاره ادبى به شهرت رساند. 1Q84» « طوالنىترين رمان »موراكامى« است كه س//ال 2009 در سه جلد به زبان ژاپنى چاپ شد.»سوكورو تازاكى بىرنگ و س//الهای زيارت//ش« آخرين رمان او پيش از »قتل يك افسر شواليه« در سال 2013 روانه بازار و با استقبال زيادی مواجه شد.

پس از آن مجموعه داس//تان كوتاهى با ن//ام »مردان بدون زنان« در س//ال 2014 از اين نويسنده منتشر شد. رمان »قتل افسر شواليه« اثری دو هزار صفحهای است كه از ماه فوريه روانه بازار شده و به كشتار نانجينگ پرداخته است. اين موضوع كه از مسايل حساس كشور ژاپن محسوب مىشود، موجب شده برخى »موراكامى« را به باد انتقاد بگيرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.