غرق كشتي عظيم »تايتانيك«

Jahan e-Sanat - - News -

كش//تي اقيانوسپيماي تايتانيك اوايل قرن بيستم ميالدي توسط انگلستان ساخته شد و عالوه بر عظمت و بزرگي ظاهري، داخل آن نيز از لوازم لوكس اس//تفاده شده بود. اين كشتي كه انگليس//يها آن را غرقناش//دني ناميده بودند ب//ا 300/46 تن، بزرگترين كش//تي جهان تا آن مقطع به شمار ميرفت. با اين همه، اين كشتي در اولين سفر خود در جريان پيمودن اقيانوس اطلس دچار مش//كل ش//د و در واقع آخرين سفر خود را انجام داد. در نيمه شب 15 آوريل ،م1912 اين كشتي با يك كوه يخ عظيم برخورد كرد و با تمامي اس//تحكام و بزرگياش، همچون مقوايى درهم شكست. سرعت زياد، كمي تعداد قايقهاي نجات و ناآزمودگي كاركنان كشتي باعث شد تا از حدود دو هزار مسافر تايتانيك حدود هزار و 500 نفر به همراه كشتي در اعماق دريا غرق ش//وند و فاجعهاي بزرگ و مصيبتبار در آغاز قرن بيستم رقم بخورد. اين حادثه سبب شد مقررات و تشريفات فراواني براي تامين ايمني كشتيهاي اقيانوس پيما وضع شود كه بهكارگيري بيشتر وس//ايل ايمني، تجديدنظر در وس//ايل موجود در تمام كش//تيهاي مسافربري و ايجاد مقررات سختتر براي گشت و ديدباني از جمله آنهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.