روزهاي نيمبهاي سينما زياد ميشود؟

Jahan e-Sanat - - News -

رييس شوراي صنفي نمايش از بررسي طرح اضافه شدن يك روز به روزهاي فروش نيمبهاي بليت سينماها خبر داد.

همايون اس//عديان، رييس شوراي صنفي نمايش در برنامه »سينمادو«شبكهدودربارهافزايشقيمتبليتكهبهمناقشهاي جدي براي شوراي صنفي نمايش تبديل شده بود از جوسازيهاي فضاي مجازي گاليه كرد و گفت: قرار بود با رضايت تهيهكننده و صاحبان سينما قيمت شناور براي برخي فيلمها مصوب شود كه در نهايت با اين مساله موافقت نشد.

اس//عديان در توضيحي بيش//تر افزود: قيم//ت پلكاني در س//انسهاي مختلف نمايش فيلم كه در بسياري از نقاط دنيا باب اس//ت نيز با توجه به نبود يك سيس//تم مكانيزه در ايران امكان عملي شدن ندارد بنابراين با منتفي شدن اجراي طرح شناورسازي قيمت بليت سينماها در حال حاضر گرانترين بليت سينما21هزارتوماناستوهنوزميتوانباقيمتهاي01،8، ‪6 7،‬ و 5 هزار تومان هم بليت تهيه كرد.

كارگردان »طال و مس« بيان داشت: به نظرم اين كمترين بهايي است كه براي يك سرگرمي ميپردازيم و به هيچ عنوان هزينههاي باالي توليد فيلم در ايران را جبران نميكند. رونق س//ينما در سال گذشته امتيازات بسياري براي سينماي ايران داشت اما در عين حال باعث افزايش هزينههاي توليد هم شد چون عوامل با قيمتهاي قبلي قرارداد نميبندند.

اسعديان درباره فروش بليت سينماها همچنين اظهار كرد: در شوراي صنفي به اين فكر ميكنيم تا در صورت امكان بعد از خردادماه سالجاري يك روز را به روزهاي نيمبها اضافه كنيم تا دو روز در هفته قيمت بليتها نيمبها شوند.

در حال حاضر س//ه ش//نبهها قيمت بليت سينماها نيمبها محاسبه ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.