از اين ثبت نام تا آن ثبت نام!

Jahan e-Sanat - - News -

هومن جعفري -شرايطثبتنامبرايگرفتنوام001هزار توماني از همسايه به شرح زير است: -1 داشتن مدرك فوق ليسانس -2 داش//تن تاييديه از ش//وراي نگهبان، مجلس و امضاي دستكم شش هزار نفر پاي برگه درخواست -3 داشتن 10 سال سابقه كار اجرايي در نهادهاي معتبر -4 برخورداري از پايگاه مردمي و اعتبار اجتماعي شرايط ثبتنام براي انتخابات رياستجمهوري -1 دلشاد و تن سالم كه البته دومي خيلي جدي نيست. همي//ن كه بتواني خودت را كشانكش//ان هم به محل حادثه برساني كافي است!

-2 شرط سني ندارد. بچه هفت ساله را هم خواستيد ببريد ثبتنام كنيد.

-3 نه مدرك تحصيلي مهم است، نه سابقه كار اجرايي و نه چيز ديگري! همين كه برويد آنجا خودشان يك برگه ميدهند دستتان!

-4 از عالقهمندان دعوت ميشود يك جوري تيپ بزنند ك//ه در عكسها خوب ديده ش//وند. زدن كراوات قرمز جيغ به همراه عينك دودي آباداني، گرفتن عروس//ك در دس//ت و هم//راه داش//تن جليقه و كاله ايمن//ي مخصوص آجر باال اندازان در پروژههاي بالي 20 طبقه موجب امتنان عكاسان حاضر خواهد بود.

نتيجه اخالق//ي: از دوره بعد موقع ثبتنام، از هر نامزد يك ميليون تومان وجه ثبتنام بگيريد. ورزشگاه آزادي هم اگر مفتي باشد مردم پر ميكنند. اين كه هم فال است و هم تماشا!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.