اطالعيه بنياد مستضعفان درباره مالکيت كاخهاي »سعدآباد« و »نياوران«

Jahan e-Sanat - - News -

ايس/نا- بنياد مستضعفان در پاسخ به واكنش مسووالن س//ازمان ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري، درباره ادعاي مالكيت اين سازمان بر كاخهاي »سعدآباد« و »نياوران« اطالعيهاي منتشر كرد.

در اي//ن اطالعيه ب//ه نقل از غفور پاكنه//اد، معاونت امور حقوقي، توسعه مديريت و منابع آمده است: موضوع مالكيت كاخهاي نياوران و سعدآباد در قوه قضاييه )هيات رسيدگي به پروندههاي موضوع اصل «49» قانون اساسي( مطرح رسيدگي است و بنياد مستضعفان انقالب اسالمي كماكان خود را موظف به اجراي احكام قطعي محاكم قضايي ميداند.

خواهشمند است با توجه به صالحيت ذاتي قوه قضاييه و تا صدور حك//م قطعي در خصوص موضوع مطروحه از چاپ و نش//ر هرگونه مطلب خالف واقع كه موجب تشويش اذهان عمومي است، توسط رسانههاي جمعي، به خصوص مطبوعات محترم اجتناب شود.

در اي//ن اطالعيه همچنين تاكيد ش//ده از آنجا كه برخي مطالب با پيش//ينه سخنان قاسم س//عيدي به عنوان معاون حقوقي بنياد اش//اره ش//ده اس//ت، ماموريت ايشان در تاريخ 94/3/31 خاتم//ه يافت//ه و از آن تاري//خ س//متي در بني//اد نداشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.