»آوانتاژ« به پاتوقهاي كارتنخوابي ميرود

Jahan e-Sanat - - News -

مس//تند »آوانتاژ« به كارگرداني محمد كارت قرار است به صورت سينماس//يار براي كارتنخوابها به نمايش گذاش//ته شود.

محمد كارت با همكاري موسس//ه طلوع بينش//انها قرار است با فراهم كردن يك سينماي سيار هر هفته در يك پاتوق كارتنخوابي از جمله ش//وش، دروازهغ//ار، خالزير، قمير و دره فرحزاد فرصت ديدن »آوانتاژ« را براي معتادان در حال عذاب فراهم كنند و اين افراد كارتنخوابها كه امكان ديدن اين فيلم را ندارند، بتوانند با ديدن آن انگيزه بازگشت به زندگي را در خود بازيابي كنند.اين حركت براي اولين بار قرار است اتفاق بيفتد و با توجه به محتواي فيلم كه بسيار اميدبخش است ميتوان اميدوار بود در افراد زيادي از تماشاگران كارتنخوابش تاثير مثبت بگذارد.»آوانتاژ« هماكنون در گروه سينماي هنرو تجربه سراسر كشور به نمايش در آمده كه مورد توجه نيز قرار گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.