درجه بندی پوپولیست های وطنی!

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - نگاه سردبیر

مس/عود س/ليمی- فرصت ثبتنام انتخاب//ات رياس//تجمهوري 96 به پايان رسيد، هنگام نوشتن اين مطلب آمار دقيقي از تعداد داوطلبان نشس//تن روي صندلي نفر دوم مملكت به تصريح قانون اساس//ي در دس//ت ندارم اما به نظر ميرسد به مرز 1500 نفر نزديك شده باشد. آمار نهايي هر چه باشد، بدون ترديد يك ركورد در صحنه سياست جهان به حساب ميآيد كه اگر...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.