کدام ریيسجمهور، کدام وزیر!

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ابالغيهدوبنديرييسجمهوربهوزيرصنعتبراي ارائه برنامهها و بستههاي اجرايي پيشنهادي توليد در س//ال 96 در حالي اخيرا ابالغ شده كه براساس آن، اين وزارتخانه بايد ظرف سه تا چهار ماه اين برنامهها را به روحاني ارائه دهد. در صورتي كه در پايان مهلت قانوني، عمر دولت يازدهم هم به پايان میرسد حال اين پرس//ش مطرح است كه ابالغيه موردنظر براي كدامين رييسجمهور و كدام وزير است؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.