نگاهی به وضعیت استانهای سیلزده کشور؛ خسارت رو به افزایش است

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

از روز جمعه س//يل در پنج استان كشور آغاز شده كه عمده آن در استانهای آذربايجان شرقی وكردستانبودهاست.تاكنون53 نفركشتهشدهاند و بيش از 35 نفر ديگر مفقود هستند. بيشترين كشتهشدههای اين سيل كه رانش زمين هم در كردس//تان در كنار آن رخ داده، مربوط به ش//هر عجبشير در آذربايجانشرقی بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.