پيچ دموکراسي در ترکيه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

دكترافشار سليماني*

رجب طي//ب اردوغان رييسجمه//ور تركي//ه و رهبر س//ايه حزب حاكم عدالت و توسعه كه از آغاز رياستجمهورياش ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.