بازی کامل شد

در آخرین روز نامنویسی انتخابات نامزدهای پوششی به میدان آمدند؛

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گ/روه سیاس/ی- آخرین روز از نامنویسی کاندیداهای دوازدهمین دوره ریاستجمهوری در حالی به پایان رسید که تمامی نامزدهای جمنا خود را به وزارت کش//ور رساندند و هیچ کدام به ج//ز بذر پاش به نفع نفر اول این لیس//ت یعنی حجتاالسام رییسی انصراف ندادند، از این سو همچنانشعلههایاختافونفاقبیناصولگرایان شعلهمیکشد.درحالیکهبهنظرمیرسدرییسی، نامزد اصلی اصولگرایان است اما قالیباف رقیب دیگر او با سرو صدا وارد عرضه کاندیداتوری شد. مهرداد بذرپاش هم که در لیست جمنا بود، پس از اتمام ساعت پایانی به وزارت کشور آمد اما پس از قرار گرفتن در صندلی ثبت نام نهایتا انصراف داد. این درحالیست که اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور هم به عنوان نامزد پوشش//ی روحان//ی به میدان فاطمی آمد و برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. قالیبافبهنفعرییسیبهمیدانآمد اما ش//هردار ته//ران ک//ه روزی در مناظرات انتخابات//ی ب//ه حمل//ه گاز انبری مش//هور بود سالهاست که در کسوت مدیریتهای مختلف کشوریولشکری،سودایریاستجمهوریکشور را در سر دارد و تا به حال دوبارهم برای رسیدن به آمال و آرزوهایش برای تکیه زدن بر قوه مجریه، خود و مردمش را آزموده که هر دوبار هم در این آزمون ناکام مانده اس//ت. قالیباف این بار نیز به وزارت کشور آمد تا رییسی را در مناظرهها در برابر روحانی تنها نگذارد و نهایتا به نفعش کنارهگیری کند تا شاید اینگونه جای پای خود را در دولت احتمالی رییسی محکم کند و نباید غافل ماند که ش//هردار تهران شورای شهر را این بار هدف قرار داده تا موقعیت فعلی خود را تثبیت کند.قالیباف این بار هم در انتخابات ریاستجمهوری ثبتنام ک//رد. او پیش از این گفته بود به نفع رییس//ی کنارهگیری میکند اما از طرفی برپایی کمیپن حمایتی طرفدارانش برای دعوت به نامنویس//ی نشان میدهد که قالبیاف نیامده تا صحنه را در اردیبهشتماهبرایرییسیترککند.اودرآخرین ماههای منتهی به نامنویسی ریاستجمهوری با افتتاح پروژههای عمرانی در شهر تهران واجرای نمایشیوپوپولیستیآنهانشاندادکهنمیخواهد در این عرصه کم بیاورد و تمام تاش خود را برای رسیدن به صندلی دلخواهش حتی در دورههای بعد میکن//د. عدم مقبولیت و محبوبیت او این بار نیز میتواند علتی باش//د تا او به نفع رییسی انصراف دهد تا شاید در کابینه احتمالی او جایی برای خود دست و پا کند. البته حمایت برخی از چهرههای هنری که طرفداران زیادی را در کمپین خود جای دادهاند بخشی از اقداماتی است که به نظر میرس//د زیر همان ابهامات حضور قالیباف شکل گرفته است. قالیباف شانس خود را برای ریاستجمهوری در سالهای 84 و 92 امتحان کرد.اودرانتخاباتسال29 باوجوداینکهحدود6 میلیون رای داشت و در جایگاه دوم بعد از روحانی قرار گرفته بود اما تا رسیدن به جایگاه مدیریت در پاستور فاصله زیادی داشت.

ب//ا این وجود این احتمال وج//ود دارد که او همچنان به رای مردم امیدوار باش//د و اگر قصد حضور در کابینه احتمالی رییسی نداشته باشد، رقیب جدی برای تولیت آس//تان قدس رضوی ودیگر کاندیدا اصولگرا خواهد بود.

هرچند باید تا آخرین روزهای منتهی به 29 اردیبهش//تماه برای تعیین تکلیف اصولگرایان منتظر ماند. حاجی بابایی، عضو دیگر فهرس//ت جمنا هم صبح دیروز برای نامنویس//ی به وزارت کشور آمد و عنوان کرد که همه اعضای فهرست جمنا کاندیدای اصلی ریاستجمهوری هستند. رییس آموزش و پرورش دولت سابق علت حضور خود برای نامنویسی را ناکارآمدی و نادیده گرفتن مردم در مدیریت اجرایی دانست و نام دولت خود را دولت کارآمد و مردمی نامید. حاجیبابایی در ادامه نشس//ت خبری خود در پاسخ به پرسشی مبن//ی بر اینکه آیا قرار اس//ت به نفع فردی جز آقای رییسی کنارهگیری کنید خاطرنشان کرد: جمنا در اطاعیه خود بیان کرد که به پنج کاندیدا رسیده است و هر پنج کاندیدا، کاندیداهای اصلی هستند. هر کس که بتواند بعد از مناظرهها آرای اول را داشته باشد، قطعا باید بماند و مورد حمایت واقع شود.حسن بیادی، دبیر کل حزب جمعیت آبادگران و از اعضای س//ابق شورای شهر هم در ای//ن دوره ثبتنام کرد. او که از جمله طرفداران احمدینژاد در دوران ریاستجمهوری بود گفت: عدهای پشت سر احمدینژاد دری وری میگفتند اما پس از اینکه رای آورد در دولتش مسوولیت گرفتند اما من به دلیل یکسری نابسامانیها از وی جدا شدم. از وی انتقاداتی دارم اما رفاقتم با او سر جای خود است. وی همچنین درباره نامزدهای جمنا تصریح کرد: پنج نفر را کنار هم گذاشتند و بعد به من گفتند نظرت چیست که من گفتم قالیبافازهمهبهتراست.خوشبختانهپشتپرده جمنا هم که رو شد. جهانگیرینامزدپوششیشد اما در جبهه مقابل پس از شنیده شدن اخباری مبنیبرفشاراصاحطلبانبرایحضورجهانگیری در انتخابات، نهایتا او هم دیروز در آخرین لحظات به عنوان کاندیدای پوششی روحانی به میدان آمد و در دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری ثبتنام کرد. این در حالی است که بارها اعضای کابینه روحانی اعام کردند که کسی از دولتیها در انتخابات ثبتنام نمیکند و روحانی منتخب همه اعضای دولت والبته جریان اصاحات برای انتخابات اس//ت اما برخی از بزرگان این جریان، اص//رار بر حضور حداقل یک نفر به عنوان نامزد پوششی داشتند تا از روحانی در برابر اصولگرایان حداقل در مناظرهها حمایت کند چراکه ش//اید روحانی به تنهایی نتواند در برابر حریفهای خود مقابله کند. گفته میشود که جهانگیری در این مورد با روحانی رایزنی داشته و پس از جلسه با روحانی تصمیم به حضور در انتخابات گرفته است. در جلسه دیروز صبح سه نفر از اصاحطلبان نیز در این مورد با رییسجمهور رایزنی شده و به نظر میرسداینتصمیمجمعیاصاحطلبانوجریان اعتدالی است که وی در کنار روحانی کاندیدای انتخاب//ات دوازدهمین دوره ریاس//تجمهوری ش//ود. عدم رغبت کابین//ه رییسجمهور برای ثبتنام انتخابات ریاستجمهوری این گمانه را رقم میزند که وجود نامزد پوشش//ی به تصمیم شخص رییسجمهور برمیگردد چراکه جریان اصاحطلبان بارها بر این موضوع تاکید کردند و به بودن آن اصرار ورزیدند اما شاید رییس جمهور تالحظهآخرباآمدننامزدپوششیمخالفبودهاما برای روحانی چه کسی بهتر از اسحاق جهانگیری! اس//حاق جهانگیری در تمام مدتی که از دولت حسن روحانی گذشته یکی از ستونهای اجرایی کابینه بوده است و فرد مورد اعتماد رییسجمهور ک//ه اداره دول//ت در موارد زیادی ب//ه کمک او انجام میشود. جهانگیری روابط بسیار خوبی با ساختارهای قدرت نیز دارد. او یک تکنوکرات است و دقیقا میداند چگونه باید مهرههای شطرنج را جابهجا کند. او در سال 92 هم بنا داشت نامزد انتخابات شود. روز آخر تا حوالی ظهر تصمیم او قطعی شده بود. زمزمههایی احتمال نامزدی اکبر هاشمیرفسنجانی در ساعات آخر اما او را به تردید انداخت. گویا عازم ساختمان ستاد انتخابات بوده که خبر حرکتهاشمی رفسنجانی برای نامزدی را شنید و از ثبتنام منصرف شد، اما حضور قالیباف و تعدد مهرههای اصولگرایان او را وا داشت تا برای حمایت قطعی از روحانی به میدان بیاید. او البته در یک مصاحب//ه درباره کاندیداتوریاش تاکید کرده بود »نامزدیام جدی است و میآیم.« وی درباره اینکه این حرکت تعارضی با تصمیم جریان اصاحات درباره دیگر نامزدهای انتخاباتی دارد یا نه هم گفته بود »در شرایطی ورود پیدا میکنم که مطمئن باشم یک ماموریتی از سوی جریان اصاحطلبی به من واگذار شده است«. هاشمیبهکمکروحانیآمد یک//ی دیگر از چهره ه//ای نزدیک به دولت، محمدهاشمی بود که برای رقابت به میدان مبارزه امد. اگرچه چهره محمد هاشمی هرگز به اندازه برادرشاکبرهاشمیرفسنجانیدرعرصهسیاسی بزرگ نبوده اس//ت اما برخیها بر این باورند که حضور او برای کمک به دولت روحانی است. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که آیا شما با اصاحطلبان هم مشورت کردهاید،گفت:بابرخیافراددراینزمینهصحبت کردهام که نمیخواهم نامی از آنها ببرم. من هم مشورت داش//تهام و هم به من تکلیف شده که در انتخابات حضور داشته باشم زیرا صحنههای انتخابات بسیار حساس است و به من تکلیف شد که در صحنه حضور داشته باشم. ضرورتهایی وجود داشته که کاندیدا شوم از جمله توصیههای مرحوم هاشمی. نظر ایشان این بود که با توجه به صحنه رقابتها حتما الزم است بیشتر از یک نفر در صحنه حضور داشته باشد و بر این اساس وارد انتخابات شدم. حجتاالسام محسن رهامی هم دیروز برای ثبتنام دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری در وزارت کشور حاضر شد و برای این انتخابات نامنویسی کرد.

او اع//ام کرد که پس از دیدار با مقام معظم رهبری ب//رای ثبتنام اقدام ک//رده و به صورت مستقلدرانتخاباتحاضرخواهدشد.محمدمهدی زاهدی، وزیر علوم دولت نهم از جمله کاندیداهایی بود که نام خود را در وزارت کشور برای انتخابات ریاس//تجمهوری ثبت ک//رد و در عین حال با گایه از جمنا گفت: مرا در انتخابات جمنا شرکت ندادهاند و یکی از گایههایم همین موضوع است. ع//وض حیدری نماینده س//ابق مجلس، صادق خلیلیان وزی//ر جهاد کش//اورزی دولت دهم و عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان در دولت اصاحات هم برای نامنویسی ثبتنام کردند. البته سیداحمد موسوی سفیر پیشین ایران در سوریه و حجتاالسام سیدعلی گرامیان مشاور فرهنگی وزیر صنعت هم از قطار نامنویس//ی جا نماندند و خود را به میدان فاطمی رس//اندند تا اس//م و رسمشان را ثبت کنند.

عب//اس پالی//زدار، عضو هی//ات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوهقضاییه در انتخابات ریاستجمهوری ثبتنام کرد. او در اردیبهشت س//ال 87 در دانشگاه بوعلی ادعاهایی را علیه برخی از مسووالن کشور مطرح کرد که به دلیل توهین و افترا به مس//ووالن به زندان محکوم ش//د.حاال باید کاندیداهای مطرح منتظر نظر شورای نگهبانی بمانند که از امروز کار خودش را ب//رای تایید یا رد صاحیت 1361 داوطلب انتخابات ریاستجمهوری آغاز کرد؛ تعدادی که نسبت به دورههای قبل خیلی بیشتر بوده؛ از جوان 18 ساله گرفته تا پیرمردهایی با بیش ا ز 90 سال سن، از زنان خانهدار گرفته تا مردان ورزش//کار، نگهبان و ترانهسرا! و میتوان گفت برای خیلی از افراد عادی روند ثبتنام انتخابات ریاستجمهوری حکم بازی سرگرمکنندهای را داشته تا صرفا نام و عکس خود را در رسانهها ثبت کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.