در ساخت موشک و هواپیما از احدی اجازه نخواهیمگرفت

Jahan e-Sanat - - NEWS -

دستاوردهای جدید وزارت دفاع با حضور حسن روحانی، رییسجمهور و سردار حسین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رونمایی شد.

در این نمایشگاه که دستاوردهای دو سال اخیر وزارت دفاع به نمایش درآمد؛ نخستین هواپیمای جت آموزشی بومی کشور با نام کوثر، پهپاد تاکتیکی مراقبت شناسایی و مسلح مهاجر شش، موشک کروز ضد کشتی نصیر و موشک هوا به هوای فکور رونمایی و فرمان آغاز آزمایشات حرکت بر روی زمین )تاکسی( و آمادهسازی پروازهای آزمایشی جنگنده قاهر 313 و تحویلدهی 20 فروند بالگرد تعمیر اساسی شده به نیروهای مسلح و کاربران کشوری صادر شد.

حجتاالس//ام حسن روحانی در مراس//م رونمایی از دستاوردهای وزارت دفاع اظهارک//رد: ام//روز توازن منطقهای و حفظ قدرت بازدارندگی دفاعی برای کش//ور حساس//ی مثل ایران که با انقاب بزرگ خود، منافع قدرتهای بزرگ را به خطر انداخته و پیام عدالت و آزادی از این کشور به گوش جهانیان میرسد، امر ضروری است. رییسجمهور گفت: باید همیشه خودمان را آماده نگه داریم، مخصوصا اینکه در طول دوران استقال و پس از پیروزی انقاب اسامی، چندین بار مورد هجمه سیاس//ی، نظامی و اقتصادی قرار گرفتهایم و در طول 39 س//ال گذشته همواره با معضات و مش//کاتی مواجه بودهایم. روحانی اظهار داش//ت: امروز با تاش و ایثار متخصصان و دانشمندان کشور امکانات بسیار خوبی در اختیار داریم و شرایط ما با روز آغاز جنگ تحمیلی تفاوت بسیاری دارد. وی تصریح کرد: ما این خودکفایی را به خوبی لمس میکنیم چراکه میدانیم در دوران دفاع مقدس، وارد کردن تجهیزات دفاعی از خارج با چه مشقات و زحمتهای فراوانی همراه بود. روحانی خاطرنشان کرد: امروز مغروریم و به فرماندهی کل قوا، صنعت دفاعی، نیروهای مسلح، ارتش، بسیج، نیروی انتظامی و مردم خود افتخار میکنیم. رییسجمهور با اشاره به نامه درخواست خود از رهبر معظم انقاب در سال 1369 برای تجهیز کشور به سامانه پدافندی گفت: امروز خوشحالیم که سامانه پدافندی اس003 در دولت یازدهم در اختیار مردم و نیروهای مسلح قرار گرفت و با وجود فشارهای فراوان خارجی برای اینکه نتوانیم به این سامانه دست پیدا کنیم این کار انجام شد و این افتخاری برای دولت و کمکی به نیروهای مسلح کشور است. رییسجمهور با بیان اینکه هیچگاه در اندیشه تجاوز نبودهایم اما صلح جاده یک طرفه نیست، گفت: برای ساخت موشک و هواپیما از احدی اجازه نخواهیم گرفت.در این مراسم سردار دهقان نیز در سخنانی گزارش//ی از دستاوردهای مختلف وزارت متبوع خود و صنعت دفاعی کشور، ارائه کرد و گفت: رویکرد وزارت دفاع این است که از حداکثر ظرفیت داشتههای خود، استفاده کرده و وابستگی به خارج را به صفر برساند. وزیر دفاع و پشتیبانی تاکید کرد: امروز با تاش متخصصان داخلی بدون استثنا تمام نیازهای نیروهای مسلح در صنایع دفاعی تامین میشود. سردار دهقان خاطر نشان کرد: شکوفاترین دوران در طول عمر وزارت دفاع در حوزه تامین اقام رفاهی و بهترین دوران در تامین بودجه وزارت دفاع در دوره دولت یازدهم بوده است.

وی درب//اره پهپاد مهاجر 6 نیز گفت: این پهپاد توانمندی انجام ماموریتهای شناسایی، مراقبت و رزمی در شعاع عملیاتی گسترده و مداومت پروازی باال را برای نیروها با قابلیت اطمینان فوقالعاده فراهم میکند و فرماندهان نیرو با استفاده از قابلیتهای این پهپاد میتوانند عملیات شناسایی، مراقبت و انهدام اهداف شناسایی شده را انجام دهند. وی افزود: پهپاد تاکتیکی مهاجر6 مبتنی بر اصل انعطافپذیری و توسعهپذیری، توسط متخصصان سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع طراحی شده است تا در عملیاتهای محوله و محیطها و شرایط متغیر کارآمد باشد.

وزیر دفاع ارسال دادههای ماموریتی تصویری به هنگام، در روز و شب به وسیله یک سکوی هواپایه برای اشراف کامل به محیط عملیات و توانایی فرود و برخاست در بانده//ای پ//روازی کوتاه را از دیگر ویژگی این پهپاد ذکر کرد و افزود: به همین دلیل پهپاد مهاجر 6 از پهپادهای هم رده خود متمایز و در رده پهپادهای تراز اول دنیا قرار گرفته است.

وزیر دفاع همچنین با اشاره به راهبرد وزارت دفاع در تقویت روزافزون توان موشکی نیروهای مسلح طراحی، نمونهسازی و انجام آزمایشات پروازی موفق موشک نصیر گفت: موشک کروز سطح به سطح نصیر با قابلیت شلیک از ساحل و دریا علیه اهداف دریایی از جمله کشتیهای جنگی و اسکلهها به کار گرفته میشود.

دهقان آماده سازی و واکنش سریع، ارتفاع پروازی پایین، دقت باالی ناوبری و اصابت به هدف، قدرت تخریب زیاد، قابلیت ضد جمینگ باال به واسطه رادار پیشرفته و شلیک از روی شناورهای تندرو را از ویژگیهای موشک جدید نصیر ذکر کرد که به دست متخصصان اقتدارآفرین سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع طراحی و ساخته شده و به زودی انبوه آن به نیروی دریایی سپاه تحویل میشود. وزیر دفاع در ارتباط با موشک هوا به هوای فکور اظهار داشت، این موشک با نصب بر روی هواپیماهای جنگنده قابلیت درگیری با انواع تهدیدات هوایی را دارد. وی افزود: موش//ک فکور نخستین موشک هوا به هوای کشور است که توسط متخصصان هوافضای وزارت دفاع طراحی و ساخته شده که با تحویل آن به نیروی هوایی ارتش توان عملیاتی این نیرو در برابر تهدیدات هوایی به نحو چشمگیری افزایش مییابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.