در کنار روحانی هستم...

Jahan e-Sanat - - NEWS -

جهانگی//ري پس از نامنویس//ي در پاس//خ به این سوال که چه شد ک//ه تصمیم گرفتید نامزد انتخابات شوید، گفت: تصمیم دشواري برایم بود و ب//راي ثبتن//ام در دورههاي گذش//ته هم ت//ا در وزارت کش//ور آمدم اما از ثبتنام منصرف ش//دم ای//ن بار هم اصرار افراد و دوس//تان اصاحطلب باعث شد تا براي ثبتنام اقدام کنم.

جهانگیري در پاسخ به سوال ایلنا مبني بر اینکه هدف شما از شرکت در انتخابات ریاس//تجمهوري چه بود و برخ//ي از نامزدها مدعي این هس//تند که در این دولت وضعیت زندگي مردم سخت شده و مسووالن دولتي ارتباطي با اقش//ار ندارند. آیا در مناظره از رویکرد دولت یازدهم و آق//اي روحاني دفاع خواهید کرد، گفت: دولت یازده//م آنچه تحویل گرفت و آنچه امروز در اختیار مردم قرار داده، تفاوت از زمین تا آسمان است. انگیزه من این است که براي ملت مشخص کنم دولت یازدهم چه تحویل گرفته و چه کرده است؛ چه در زمینه اقتصاد، مشکات سیاست خارج//ي، اختاف در می//ان ارکان نظام و گروهها و بحثي که در مورد فساد وجود داشت.

او خاطرنشان کرد: در متن همه جریانات بودم. براي همه این شرایط را باز و از کارنامه دولت دفاع ميکنم. در هیچ مقطعي میان معاون اول و رییسجمهور چنین رابطه جدياي وجود نداشته است.

من روحاني را ش//خصیت عزیز، ارزشمند خوشفکر و صاحب اندیشه ميدانم ایش//ان به من عاقه دارند گاهي س//اعتها مشورت ميکنیم. ایش//ان جایگاه خود را در انتخابات دارن//د و من هم از برنامههایم دفاع ميکنم. جهانگیري در پاسخ به این س//وال که واکنش ش//ما به حمله قالیباف به روحاني و دولت یازدهم چیس//ت، گف//ت: به هم//ه توصیه ميکنم دنیا ارزش ندارد که انسان ارزشها را رها کند.

اخاقمداري ارزش اصلي است ه//دف پیامبر از بعث//ت این بود که مکارم اخاق//ي را احیا کند و هیچ سرمایهاي بزرگتر از اخاقمداري نیست.

حتم//ا برنامهه//اي رقب//ا را نقد ميکنی//م ولي از خ//دا ميخواهیم که از حدود اخاق خارج نش//ویم. او در پاس//خ به این سوال که آیا به نفع روحاني کنار ميکش//ید، گفت: در کنار روحاني هستم. ایشان برایم شخصیت ارزشمندي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.