خطا هم دارم...

Jahan e-Sanat - - NEWS - نشست خبری

حضور شهردار تهران در ساختمان وزارت کش//ور از ابتدا با حواشی همراه ش//د. در حالی که یک عده افراد خاص که از ساعت اولیه مقابل در وزارت کشور تجمع ک//رده بودند با دی//دن قالیباف ش//عارهایی در حمایت از او سر دادند، گروهی هم در مخالفت از او و علیهاش شعار دادند. یکی از همراهان قالیباف به خبرنگاری که از شعار مردم علیه شهردار تهران فیلمبرداری میکرد حمله کرد. مخالفان وی با شعار »تخلف تخلف« به نامزدی قالیباف در این انتخابات واکنش نش//ان دادند. قالیباف پس از نامنویسي در انتخابات گفت: وضع موجود حاصل مدیریتي اس//ت که برداشت دقیقي از ش//رایط ندارد بنابراین براي کسب راي وع//ده 100 روزه ميدهد و بعد از چهار س//ال از روي بيصداقتي آن وعدهها را انکار ميکند ح//ال چگونه ميتوان به دیگر وعدههاي او اعتماد کرد. ش//هردار تهران گفت: آقاي روحاني از بهتر شدن وضعیت اقتصادي ميگوید اما اگر ایشان پای//ش را از اتاقش بی//رون بگذارد و به میان مردم برود برایش روشن ميشود تنها چهار درصد جامعه از وضع موجود رضایت دارند و تصویر روشنتري برایش ایجاد ميشود. مردم از تعطیلي بنگاهها، کارگاهه//ا و بیکاري کارگ//ران ناراضي هستند. اگر روحاني در میان مردم بود ميدید افراد از بیکاري جوانانشان رنج ميکشند و پدران ساعتها کار ميکنند. قالیباف تاکید کرد: حرف کافي و چهار سال کافي اس//ت. اگر اینجا بودید این سوال را از من ميپرسیدید که قبليها این حرف را زندند و روي چه حسابي به حرفت اعتماد کنیم. پاسخ من این است که قالیباف این حرفها را ميزند و او را کاماباضعفهاوقوتهاميشناسید.اگر ميتوانید به قالیباف اعتماد کنید چون از پشت میز مدیریت نکرده و در وسط میدانبودهوهمانندمسوولیتهايقبلي برنامه عملیاتي و متکي بر ظرفیتهاي بزرگ داخلي دارد. ميتوانید به او اعتماد کنید چون تیم توانمند و پرانرژي دارد و با تجربه کشور را اداره ميکند. وي گفت: قالیباف خطا هم دارد ولي او این اعتقاد را دارد که حرفي بزن که بتواني عمل کني و سابقه نشان داده به حرفهایش عمل کرده است. امروز من متعهد ميشوم و با توکل به خداوند منان و به پش//توانه ش//ما دولت مردم را تشکیل ميدهم و در دوره چهار س//اله با انقاب اقتصادي درآمد کشور را به 2/5 برابر افزایش، پنج میلیون شغل ایجاد کرده و نظام مالیایتي را به نفع 96 درصد مردم تغییر دهم. از همه مهمتر برنامه مدون و دقیقي براي حل مشکات فوري اقشار کمدرآمد اجرا خواهم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.