پنجمین گزارش برجامی وزارت امور خارجه به مجلس رفت

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایرنا- پنجمین گزارش سهماهه وزارت امور خارجه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی در مورد اجرای برجام دیروز تقدیم مجلس ش//ورای اس//امی شد. پنجمین گزارش س//ه ماهه وزارت امور خارجه مجموعه اقدامات از 26 دی 95 تا 26 فرودین 96 را در بر میگیرد. گزارش یادشده از سه بخش: »آخرین تحوالت در حوزه فعالیتهای هستهای«، »آخرین تحوالت در حوزه رفع تحریمها«، و »موانع و چالشها« تش//کیل شده است. در اجرای تبصره یک »قانون اقدام متناس//ب و متقابل دولت جمهوری اسامی ایران در اجرای برجام« مصوب 21/7/1394 مجلس شورای اسامی، »پنجمین گزارش سه ماهه اجرای برجام )توسط وزارت امور خارجه به مجلس شورای اسامی ارائه شد. شهردار تهران که روزی در مناظرات انتخاباتی به حمله گاز انبری مشهور بود و سالهاست که در کسوت مدیریتهای مختلف کشوری و لشکری، سودای ریاستجمهوری کشور را در س//ر دارد و از قضا تا به حال دوبارهم برای رس//یدن به آمال و آرزوهایش برای تکیه زدن بر قوه مجریه، خود و مردمش را آزموده که هر دوبار هم در این آزمون ناکام مانده است اما شواهد و قرائن حاکی از آن است که مرد خراسانی عرصه سیاست دست بردار نیست و این بار هم در حال سبک و سنگین کردن شرایط موجود برای حضور یا عدم حضور در انتخابات س//ال 96 است و چه بسا تصمیماتی نیز در ای//ن زمینه گرفته و با وجود همه چالشهای پیشرو، از اکنون برای اردیبهشت 96 دورخیز کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.