واکنش رییس دفتر روحانی به ادعای احمدینژاد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایلنا - رییس دفتر رییسجمهور در مورد ادعای احمدینژاد مبنی بر اینکه در دولت وی خزانه خالی نبوده و دولت گذشته هم بدهکار نبوده است، گفت: خوشبختانه همه اینها مواردی است که عدد و رقم آن کاما روش//ن اس//ت. محمد نهاوندیان در پاسخ به این سوال که اگر بخواهیم شاخصترین عملکرد اقتصادی دولت در سال جاری را نام ببریم به چه موضوعی اشاره میکنید گفت: به نظر من دو عملکرد به طور درخشان در زمینه عملکرد اقتصادی دولت خود را نشان میدهد؛ اول اینکه در سال گذشته اقتصاد ایران توانست رشد تولید کمنظیر را رقم بزند. وی افزود: در سند چشمانداز نرخ رشد هشت درصد تعریف شده است. در هیچ یک از 11 سالی که از تعریف این نرخ رشد گذشته این مساله حاصل نشده بود و متاسفانه در برخی سالها این نرخ رشد منفی هم داشت اما امسال براساس گزارش 9 ماهه بانک مرکزی ما نهتنها به این نرخ رسیدیم بلکه از آن گذر کردیم. رییس دفتر رییسجمهور خاطرنشان کرد: نکته دوم مثبت شدن تراز خارجی است. اگر ما بخواهیم کلمه استقال را در اقتصاد یک کشور ترجمه کنیم خود را در تراز تجاری خارجی نشان میدهد. اینکه اقتصادی بتواند نه با فروش منابع تجدیدناپذیر نفتی بلکه با فروش کاالهای غیرنفتی بیش از نیازهای وارداتی خود را تامین کند یکی از بارزترین نش//انههای درست بودن مسیری است که انتخاب شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.