پدرم مخالف حضور کاندیدای بدیل در کنار روحانی بود

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایلنا-فرزندآیتاهللهاشمیگفت:تعیینمصداق»کاندیدایبدیل«به عهده بزرگان جریان اصاحات واعتدال است. فاطمههاشمی درباره ثبتنام دیگرشخصیتهایجریاناصاحاتواعتدالدرکنارحسنروحانیگفت: نظر آیتاهلل هاشمی رفسنجانی بر برگزاری پرشور انتخابات و خلق حماسه سیاسی دیگری در تاریخ انقاب بود.وی افزود: ایشان عاقهمند بود دولت روحانی تداوم یابد و برنامههای نیمه تمام آن، تکمیل شود. فرزند آیتاهلل هاشمی گفت: همچنین جهت جلوگیری از بروز احتماالتی که انتخاب مردم را محدود کند، ایش//ان مخالف حضور کاندیدای بدیل دیگری در کنار آقای روحانی که در صورت بروز مشکل جریان اعتدال را تداوم دهد، نبودند اما در فقدان ایشان، اصل انجام این تصمیم و تعیین مصداق آن به عهده بزرگان جریانات اصاحات و اعتدال است که با همفکری و همگرایی مناسبترین تصمیم را برگزینند. وی گفت: بدون تردید حفظ وحدت و همدلی میان جامعه و تفکر میانهروی یکی از ضروریترین نیازهای امروز است که همه باید به آن پایبند باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.