اطالعیه دادستان کل کشور درباره پرهیز از تبلیغات زودهنگام داوطلبان ریاستجمهور

Jahan e-Sanat - - NEWS -

انتخاب- دادس//تان کل کش//ور و رییس ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی و عضو کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری با انتشار اطاعیه ای از کاندیداهای ریاستجمهوری خواست از انجام هرگونه تبلیغ زودهنگام در فضاهای حقیقی و مجازی از سوی خود و هواداران شان خودداری کنند. متن اطاعیه حجتاالسام منتظری به این شرح است: شب گذشته خبر و فیلمی از بعضی شبکههای اجتماعی از تجمع عدهای از طرفداران بعضی کاندیداهای محترم ریاستجمهوری مشاهده کردم که تبلیغ تلقی میشود. نظر به اینکه هرگونه تبلیغ قبل از اعام رسمی اسامی کاندیداهای محترم از سوی شورای محترم نگهبان و وزارت کشور ممنوع میباشد، انتظار داریم همه کاندیداهای محترم راسا و با تاکید به طرفداران خود،از هرگونه اقدامی که در فضای حقیقی یا مجازی تبلیغ محسوب میشود، خودداری فرمایند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.