نتايج برجام در صنعت بيمه

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رييس كل بيمه مركزي از آماده كردن آييننامه حاكميت شركتي و مطرح شدن آن در جلسه شورايعالي صنعت بيمه خبرداد و گفت: يكي از مشكالت بازار مالي اين است كه تعادل در اين بازار وجود ندارد، بازارهاي مالي بايد توسط ساير تامينكنندگان غير از نظام بانكي تقويت شود.

عبدالناصر همتي با بيان اينكه بازار سرمايه آنطور كه بايد و شايد تاكنون نتوانس//ته در اقتصاد نقش داشته باشد، افزود: يكي از اركان بازار سرمايه بيمه است. صندوقهاي بازنشستگي در اين تركيب بايد جاي بگيرند.

وي با اشاره به اينكه بيمهها در كشور نقش ضعيفي در توسعه دارند و بايد تقويت شوند، عنوان كرد: بيمهها در كشورهاي پيشرفته يكسوم اوراق بلندمدت را خريداري ميكنند اما در كشور ما نقش ارزشافزوده بيمهها در اين بين پايين است. همتي با تاكيد بر اينكه نقش بازار سرمايه و بازار بيمه در بازار مالي بايد تقويت شود، عنوان كرد: در مورد بيمه در دولت يازدهم تالش شده و براي اولينبار ضريب نفوذ بيمه در سال 94 از دو درصد گذشت. در همه دنيا بازارهاي مالي را بيمهها از طريق بيمههاي عمر تقويت و هدايت ميكنند.

وي عنوان كرد: متاسفانه با باال رفتن نرخ سپردههاي بانكي بيمههاي عمر نتوانستند رشد كنند با اين وجود در سال گذشته با رشد 40 درصدي بيمههاي عمر مواجه شديم و تا پايان برنامه ششم توسعه قرار است تا 50 درصد سهم بيمهه//اي عم//ر افزايش يابد. رييس كل بيمه مرك//زي با تاكيد بر اينكه نرخ سپردههاي بانكي بايد كنترل شود، افزود: درخواست دارم كه براي ايجاد تعادل در بازار مالي كنترل نرخ سپردههاي بانكي را مورد توجه قرار دهند. رشد نفوذ بيمهها در كشورها باعث ورود وجوه قابل تكيه در بازار ميشود.

وي افزود: سال گذشته 23 درصد رشد حق بيمهها توليدي بود و پيشبيني ميشود ضريب نفوذ بيمه در سال 95 بيشتر از سال 94 باشد.

همتي گفت: يكي از كارهاي مهم صنعت بيمه براي حمايت از سهامداران جزو بحث حاكميت شركتي است كه آييننامه مربوطه آماده شده و قرار است در جلسه شوراي عالي بيمه مطرح و درباره آن تصميمگيري شود تا از اين طريق حاكميت شركتي را در تمام شركتهاي بيمه اجرايي كنيم.

وي با اعالم اينكه نتايج تصميمات مربوط به برجام در صنعت بيمه احساس ميش//ود، افزود: با بازيگران تمام بيمههاي اروپايي مالقات داش//تم و موارد و محدوديتها در بيمهها وجود ندارد. كارهاي خوبي در اين باره ش//روع شده و آنها آمادگي س//رمايهگذاري در صنعت بيمه ايران را دارند و ظرف دو س//ه ماه آينده سرمايهگذاري خواهند كرد. همتي گفت: براساس قانون هم تا 49 درصد ميتوانيم به خارجيها سهام بيمهها را واگذار كنيم و امسال سال خوبي براي صنعت بيمه خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.