آمادگي بانك پاسارگاد براي گشايش اعتبار اسنادي ديداري

Jahan e-Sanat - - NEWS -

بانك پاسارگاد آمادگي گشايش اعتبار اسنادي ديداري را براي كليه گروههاي داراي ثبت سفارش با نوع تامين ارز متقاضي و نوع عمليات بانكي براساس بخشنامه بانك مركزي دارد.

به گزارش »جهانصنعت«، به نقل از روابط عمومي بانك پاس//ارگاد، خس//رو رفيعي مشاور مديرعامل و مدير روابطعمومي اين بانك با اعالم اين خبر گفت: ميزان پيشپرداخت كه حداقل آن 10 درصد مبلغ اعتبار اسنادي خواهد بود، با توجه به وضعيت اعتباري متقاضي تعيين و بر مبناي نرخ هر دالر، معادل 36 هزار ريال به صورت عليالحساب هنگام گشايش اعتبار دريافت خواهد شد.

وي ادامه داد: بديهي است فروش ارز در زمان معامله اسناد در اينگونه موارد توسط بانك مركزي بر مبناي 100 درصد وجه اسناد به نرخ روز ارز آزاد يا نرخ ارز آزاد در روز صدور گواهي ثبت آماري )هركدام كمتر باشد( و به شرط عدم گذشت بيش از شش ماه از تاريخ تاييد گواهي ثبت آماري صورت خواهد گرفت و به اين ترتيب واردكنندگان در مقابل نوسان نرخ ارز پوشش الزم را خواهند داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.