رونمايي از چهارسوق مالي بانك پارسيان

Jahan e-Sanat - - NEWS -

بانك پارسيان در راستاي خلق بيشترين ارزش براي مشتريان هدف از طريق شناخت، تحليل و ارائه بسته پيشنهادي ارزش، چهارسوق مالي پارس//يان را در بازارهاي س//رمايه، پول و بيمه راهاندازي كرد. به گزارش »جهانصنعت« و به نقل از روابطعمومي بانك پارسيان، طرح چهارسوق مالي پارسيان در گروه مالي پارسيان و با مشاركت بانك پارسيان، شركت بيمه پارس//يان، شركت خدمات بيمهاي امين پارسيان و شركت تامين س//رمايه لوتوس پارسيان، شركت كارگزاري پارسيان و شركت ليزينگ پارسيان در راستاي خدمترساني پولي- مالي آماده فعاليت است. بانك پارسيان با توجه به اين توانمنديها از جمله مهارت و دانش نيروي انساني، آراستگي اخالقي كاركنان، سيستمهاي‪،core banking‬ يكپارچگي در ارائه خدمات مالي، يكپارچگي در زنجيره ارزش و اعتبار در بازار خدمات مالي، چهارس//وق مالي پارسيان را در تاريخ 27 شهريورماه سال 95 در ش//عبه مركزي خود واقع در شهرك قدس )غرب(، ميدان صنعت، بلوار شهيد فرحزادي، نبش خيابان زرافشان غربي- پالك 2 رونمايي كرد و در حال تكميل خدمات خود در اين حوزه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.