افتتاح كارخانه الستيك بارز با تامين مالي بانك صنعت و معدن

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مديرعامل گروه صنعتي الستيك بارز بر نقش بانك صنعت و معدن در ايجاد اشتغال پايدار در استان كردستان تاكيد كرد و گفت: افتتاح كارخانه الستيكبارزباتامينماليبانكصنعتومعدناشتغالايناستانرامتحول ميكند.بهگزارش»جهانصنعت«بهنقلازپايگاهاطالعرسانيبانكصنعت و معدن، افتتاح كارخانه الستيك بارز توسط رييسجمهور كشورمان در نخستينروزهايسال69 انگيزهآنشدتاعباسعباسيابيانهدرگفتوگو با اين پايگاه به تشريح وضعيت كارخانه و نقش تسهيالت اعطايي بانك صنعت و معدن در احداث واحد توليدي يادشده به بيان نظرات خود بپردازد. عباسيابيانه درخصوص پيشينه اجراي اين طرح بيان كرد: احداث كارخانه جديد الستيك بارز كه در برنامه استراتژيك شركت قرار داشته و مطالعات مقدماتي آن قبال صورت گرفته بود، متعاقب سفر مقام معظم رهبري به استان كردستان و تاكيدات معظمله مبني بر توسعه صنعتي و ايجاد اشتغال پايدار در منطقه كردستان صورت جدي به خود گرفته و تصميم گرفته شد با همكاري بانك صنعت و معدن اين كار انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.