ابالغ مصوبه افزايش 01درصدي حقوق بازنشستگان

Jahan e-Sanat - - NEWS -

حقوق بازنشستگان، وظيفهبگيران و مشتركان صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تاميناجتماعي نيروهاي مسلح با ابالغيهاي از سوي معاون اول رييسجمهور، 10 درصد افزايش خواهد يافت.

افزايش 10 درصدي حقوق بازنشستگان، وظيفهبگيران و مشتركان صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تاميناجتماعي نيروهاي مسلح از سوي معاون اول رييسجمهور به سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداري و استخدامي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و همچنين وزارت دفاع، پيشتيباني نيروهاي مسلح ابالغ شد. بر اين اساس حقوق اين دسته از افراد در س//ال ‪10 ،1396‬ درصد نسبت به سال 1395 افزايش مييابد. همچنين حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفهبگيران و مشتركان صندوق بازنشس//تگي كشوري و سازمان تاميناجتماعي نيروهاي مسلح و ساير صندوقهاي وابسته به دستگاههاي اجرايي به ميزان 10 ميليون و 350 هزار ريال و حداكثر حقوق آنان نيز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگي تعيين ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.