توافق بانكهاي مركزي پاكستان و ايران

Jahan e-Sanat - - NEWS -

پاكستان پس از گذشت يك سال از رفع تحريمهاي غربي عليه برنامه هستهاي تهران، يك توافق تاريخي با ايران براي انجام مبادالت تجاري دوجانبه از طريق كانالهاي بانكي امضا كرد.

بانكمركزيپاكستاندربيانيهاياعالمكردبانكهايمركزيپاكستان و ايران، توافقنامهاي در زمينه بانكي و پرداخت پول امضا كردند. اين توافق از سوي رياض رياضالدين، نايب رييس بانك مركزي پاكستان و غالمعلي كامياب، معاون ارزي بانك مركزي ايران امضا شد. هدف از اين توافق، فراهم كردن مكانيسم تسويه مبادالت تجاري به منظور گسترش تجارت دوجانبه ميان ايران و پاكستان است. اين مكانيسم براي پرداخت پول تجارتي كه از طريق اعتبارنامه انجام ميشود و مطابق با قوانين و مقررات بينالمللي مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.