جهان نگران چالش نظامی آمریکا - کره شمالی

Jahan e-Sanat - - NEWS -

در حالی که هزاران نفر از سربازان کرهشمالی در میدان کیم ایل سونگ و همزمان با آغاز جشنهای این کشور دست به رژه نظامی زدند، پیونگ یانگ از دولت آمریکا خواسته به هیستری نظامی خطرناک خود پایان دهد.

به نوشته روزنامه گاردین، کرهشمالی جشنهای ملی خود را با رژه گسترده نظامی برای بزرگداشت تولد کیم ایل سونگ، بنیانگذار این کشور از دیروز آغاز کرد و هش//دار داد که آماده اس//ت دست به شدیدترین اقدام در پاسخ به هر گونه تجاوزی از سوی آمریکا بزند مگرآنکه دولت این کشور به جنون نظامی خود پایان دهد.

درهمین حال گمانهزنیها درباره اینکه پیونگ یانگ در حال آمادهسازی برای انجام یک آزمایش جدید اتمی است، شدت گرفته است. خودروهای نظامی و دهها هزار نفر از س//ربازان کرهشمالی میدان کیم ایل سونگ در پایتخت را با حضور خود پر و با مارش نظامی وفاداری خود را به کیم جونگ اون، رهبر این کشور اعالم کردند.

یکی از مقامات ارشد کرهشمالی با حضور در این رژه نظامی، آمریکا را به ایجاد وضعیت جنگی متهم کرد و گفت: ما به یک جنگ تمام عیار با یک جنگ تمام عیار دیگر پاسخ میدهیم و با یک جنگ اتمی به شیوه خودمان پاسخ خواهیم داد. در حالی که ناو هواپیمابر کارل وینسون آمریکا و گروه ضربتی آن به سمت شبهجزیره کره در حرکت هستند، شبکه خبری رسمی کرهشمالی به نقل از رییس ستاد مشترک ارتش خلق این کشور هشدار داد که علیه اقدامات تحریکآمیز آمریکا دست به مقابلهای بیرحمانه میزند.

این ش//بکه خبری در گزارشی اعالم کرد: تصمیم آمریکا در اعزام ناوهای مسلح به آبهای تنشزای شبهجزیره کره که با حمالت اخیر آمریکا در سوریه و افغانستان همزمان است، تاکیدی بر این قضیه است که واشنگتن راه تهدید و ارعاب را برگزیده است. تقابل شدید ما با آمریکا و نیروی دریایی این کشور به شدیدترین وجه ممکن صورت خواهد گرفت. هیستری نظامی خطرناک دولت ترامپ به مرحله خطرناکی وارد شده است که نمیتوان از آن گذشت. رونماییازموشکهایجدید در بحبوحه تنشهای منطقهای، کرهشمالی در زادروز بنیانگذار این کشور برای اولین بار حین یک رژه نظامی در پیونگیانگ از موشکهای بالستیک مستقر روی زیردریایی رونمایی کرد. تلویزیون دولتی کرهشمالی تصاویری از موشکهای بالستیک مستقر روی زیردریایی موسوم به پوکوکسونگ 2 نشان دادند. این اولین بار است که چنین اقدامی صورت میگیرد.

کرهشمالی در فوریه ادعا کرد با موفقیت یک موشک بالستیک میان دور برد زمین به زمین موسوم به پوکوکسونگ 2 را به صورت آزمایشی پرتاب کرد. این موشک قابلیت حمل یک کالهک هستهای را دارد. کرهشمالی همچنین از آنچه به نظر میرسد یک موشک بالستیک قارهپیمای جدید است، رونمایی کرد. یک مقام نظامی کرهجنوبی گفت: به نظر میرسد موشک جدیدی است که برد آن بیشتر از موشکهای بالستیک کیان80 یا کیان41 است.

با افزایش تنش میان آمریکا و کرهش//مالی، چین هش//دار داده اس//ت که هر لحظه امکان ش//روع درگیری وجود دارد. وزیر خارجه چین گفت هرگونه مناقش//ه میان آن دو برندهای نخواهد داش//ت. او پس از آن اظهار نظر میکرد که آمریکا بیش از پیش در مورد توسعه سالحهای اتمی توسط کرهش//مالی ابراز نگرانی و یک ناوگروه هواپیمابر را در آبهای شبهجزیره کره مستقر کرده است.

چین که تنها حامی حکومت کرهشمالی است، میترسد هر مناقشهای به فروپاشی رژیم این کشور و ایجاد مشکالت مرزی منجر شود. ونگ گفت: این احساس وجود دارد که درگیری ممکن است هر لحظه روی دهد، فکر میکنم همه طرفها باید در مورد اوضاع کامال هوشیار باشند.

م//ا از همه طرفها میخواهی//م از تحریک و تهدید یکدیگر خودداری کنند، چه در حرف چه در عمل و اجازه ندهند اوضاع به مسیری غیرقابل بازگش//ت و غیرقابل کنت//رل بیفتد. دونالد ترام//پ رییسجمهور آمریکا پنجش//نبه گذشته گفت که مش//کل کرهشمالی حل خواهد شد. او گفت: اگر چین تصمیم بگیرد کمک کند، عالی اس//ت، اگر نه، بدون آنها مشکل را حل خواهیم کرد!

چین نگران است هر مناقشهای به مشکل عظیم پناهندگان در مرز این کشور با کرهشمالی منجر شود. به عالوه این کشور نمیخواهد حد فاصله میان چین و پایگاههای نظامی آمریکا در کره جنوبی و ژاپن حذف شود اما به گزارش تلویزیون مرکزی چین، دولت این کشور گفته است پروازهای بین پکن و پیونگ یانگ را به حال تعلیق در میآورد. چین در ماه فوریه گذشته واردات زغال سنگ از کرهشمالی را به حال تعلیق درآورد.

این اقدام، چین را به سیاستهای سازمان ملل در مورد اعمال تحریمهای تجاری بر کرهشمالی نزدیکتر کرده است. هدف از این تحریمها، محدود کردن توانایی این کشور برای سرمایهگذاری در زمینه برنامههای اتمی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.