هک سیستم بانکی جهانی توسط دولت آمریکا

Jahan e-Sanat - - NEWS -

طیف بزرگی از نرمافزارهای بهرهبرداری امنیتی که گفته میش//ود توسط س//ازمان امنیت ملی آمریکا ایجاد شده در فضای مجازی منتشر شده است. اسنادی که همراه این نرمافزارها منتشر شده، نشاندهنده هک احتمالی سیستم مبادالت بانکی جهانی موسوم به سوئیفت است.

به گفته محققان چنین نرمافزارهایی برای هک سیستمها میتوانسته امکان نظارت بر معامالت مالی را برای دولت آمریکا فراهم کند. این فایلها را گروه »شدو بروکرز« منتشر کرده است. اگر این اسناد واقعی باشد، احتماال به معنی بزرگترین افش//ای فایلهای اناسای )سازمان امنیت ملی آمریکا( از زمان انتش//ار اسناد آن در سال 2013 توسط ادوارد اسنودن است. کار این سازمان تجسس الکترونیکی است.

اس//نودن این فایلها را مادر همه بهرهبرداریها توصیف کرد که اشارهای به اس//تفاده آمریکا از بزرگترین بمب غیراتمیاش در افغانس//تان بود. چند کارشناس گفتهاند که تازهترین افشاگری جعلی نیست هرچند موسساتی که از آنها نام برده شده آن را رد یا سکوت کردهاند. سوئیفت که در بلژیک مستقر است، گفت: ما هیچ شاهدی نداریم که نشان دهد هیچ نوع دسترسی غیرمجاز به شبکهها یا خدمات پیامرسانی ما صورت گرفته باشد. سوئیفت سال گذشته توسط مجرمانی که موفق به سرقت 81 میلیون دالر از بانک مرکزی بنگالدش شدند، هک شد. خاورمیانهزیرنظر س//وئیفت یک شبکه جهانی است که به بانکها اجازه میدهد در اطراف جهان پول جابهجا کنند. در شبکه سوئیفت بانکهای کوچکتر برای انجام معامالت اغلب از مراکزی به نام دایره خدمات استفاده میکنند. اسناد موجود در این نشت حاکی است که احتماال در حداقل یک دایره عمده خدمات به نام »ایست نتس« نفوذ شده است.

مت سوییچی، بنیانگذار شرکت امنیت سایبری کومه تکنولوژیز در امارات گفت: اگر کسی دایره خدمات را هک کند، امکان دسترسی به همه مشتریها و همه بانکها را خواهد داشت. ایست نتس واقع در دوبی مشتریانی در کویت، دوبی، بحرین، اردن، یمن و قطر دارد. گروه »شدو بروکرز« فهرستی را منتشر کرده که ظاهرا شامل نام بانکهایی است که نرمافزار جمعآوری دادهها- موسوم به »ایمپلنتس«- در سیستم آنها نفوذ کرده است.

کریس توماس از محققان امنیتی در شرکت »تنه بل« (Tenable) گفت که تحلیل فایلهای نشت کرده حاکی است دولت آمریکا اگر معامالت مالی گروههای تروریستی را مختل نکرده باشد حداقل امکان نظارت بر آنها را داشته است. ایست نتس جمعه گذشته در بیانیهای این ادعاها را قویا تکذیب کرد و گفت: واحد امنیت داخلی این مرکز همه سرورها را چک کرده و رد هیچ نوع رخنه امنیتی یا آسیبپذیری در برابر آنها را نیافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.