رييس سازمان بورس در مراسم افتتاح فاينكس :2017 اليحه الحاقي بازار سرمايه تدوين ميشود

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروه بورس- نمايشگاه بينالمللي ب//ورس، بانك و بيمه امس//ال با حضور شركتهاي ايراني و خارجي روز گذشته افتتاحشد.دراينمراسمكهباوزيراقتصاد، وزيرامورخارجه،رييسكلبانكمركزي، رييسبيمهمركزي،رييسسازمانبورس و البته مديران ساير بورسها و مقامات ديگربرگزارشد،اجماعخوبيبرايتقويت سه بازار، بورس، بانك و بيمه به وجود آمد و آمارها و وعدههاي متفاوتي مطرح شد. در اين ميان رييس سازمان بورس اظهار داشت:تجربهاوراقبدهيدرسالگذشته تجربه بسيار خوبي بود بهخصوص نرخ اوراق بدهي كه بايد امسال با دقت بيشتر در بازار بدهي عمل شود. به گزارش سنا، شاپورمحمديدرآيينگشايشدهمين نمايشگاه بينالمللي بورس، بانك و بيمه )فاينكس (2017 با بيان اين مطلب به جديدترين آمار بازار س//رمايه در پايان سال 95 اش//اره كرد و گفت: اندازه بازار در س//ال 95 بدون احتساب صندوقها 490 هزار ميليارد توم//ان بوده كه اين عدد در مقايسه با سال گذشته افزايش 103 درصدي داشته است. وي در ادامه افزود:ارزشصندوقها021 هزارميليارد تومان اس//ت كه در مجموع ارزش بازار سرمايه به 600 هزار ميليارد تومان بالغ شده است. سخنگوي سازمان بورس با اشاره به معامالت در بورسهاي چهارگانه گفت:دربورسهايچهارگانه591 هزار ميليارد تومان در سال 95 معامله انجام ش//د همچنين در حوزه معامالت اوراق سهام حجم معامالت 15 درصد افزايش داشته است. محمدي با اشاره به كدهاي صادر شده س//هام در سالهاي گذشته اظهار داشت: در سال 91 تعداد كدهاي سهامداريششميليونو008 هزاركد ب//ود كه اين عدد هماكنون با رش//د 57 درصدي به عدد 11 ميليون كد رسيده است. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره چشمانداز سالجاري خاطرنشان كرد: امس//ال رف//ع محدوديتهاي بازار س//رمايه مدنظر است. به طوري كه اين محدوديتها به هر دليلي ايجاد ش//ده باشد با همراهي طيبنيا و اعضاي شوراي عالي بورس اين محدوديتها رفع خواهد شد. وي در ادامه به توقف طوالنيمدت نمادها اش//اره كرد و گفت: اقداماتي در جهت رفع توق//ف طوالنيمدت نمادها انجام شده تا نقدشوندگي در بازار سرمايه ارتقا پيدا كند. محمدي به تدوين اليحه بازار سرمايه بهعنوان يك اقدام موثر ديگر اش//اره كرد و گفت: بروزرس//اني سامانه معامالتي در س//ه ماهه اول سالجاري نهايي و سامانههاي تكميلي تا پايان سال انجام ميشود. سخنگوي سازمان بورس به يك//ي از موضوعات مورد توجه اهالي بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: حجم مبنا و دامنه نوس//ان تا پايان سال با موافقت شوراي عالي بورس تعديل ميشود. حذفحجممبنا بر اين اس//اس حذف حجم مبنا و رس//يدن دامنه نوس//ان به دامنه پويا از جمله اقداماتي اس//ت كه در جهت افزايش حجم معامالت در سالجاري انجام ميگيرد. رييس س//ازمان بورس در ادام//ه به تحوالت مثبت س//ال 95 در بازار س//رمايه اش//اره كرد و گفت: راهان//دازي معامالت آپش//ن، افش//اي اجب//اري توليدات ماهانه ش//ركتها، جداسازي هس//ته معامالتي بورس و فراب//ورس، انتش//ار اوراق ،MBS الزام به افش//اي صورتهاي مالي براساس دستورالعمل ،IFRS قيمت تضميني به جاي خريد تضميني، رونق هرچه بيشتر در معامالت بورس انرژي و افزايش دو برابري تعداد كدهاي شركتهاي فعال در ب//ورس انرژي و رونق معامالت اين ب//ورس با حمايت وزير نفت و پذيرش پسته و زعفران در بورس كاال از جمله اقدامات مثبت سال گذشته بوده است. در ادام//ه اين س//خنراني محمدي به اهميت فرهنگسازي در رونق و توسعه بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: يكي از فعاليتهايمهمدربازارسرمايهمعطوف به فرهنگسازي و ارتباط با مخاطبان اس//ت كه اين نمايش//گاه ميتواند در تحقق اين هدف و برقراري اين ارتباط موثر باش//د. وي به حضور شركتها و موسسات مختلف در دهمين نمايشگاه بورس، بانك و بيمه )فاينكس (2017 اشاره كرد و گفت: در اين دوره حضور 16 بيم//ه، 17 كارگزاري، 50 صندوق و 10 بانك را داريم. همچنين قدرداني از پيشكسوتان، رونمايي از سامانه جديد تاالر مج//ازي و بس//ياري برنامههاي متنوع در جهت آشنايي هرچه بيشتر با صنعت مالي كشور در اين نمايشگاه صورت ميپذيرد. جزيياتبرگزارينمايشگاه براساس اين گزارش، دهمين دوره نمايشگاهبينالملليبورس،بانكوبيمهتا 29 فروردينسالجاريبرابربا81 آوريل ،2017 در نمايشگاه بينالمللي تهران داير خواهد بود. 360 شركت و مجموعه اقتص//ادي در 16 هزار مترمربع فضاي نمايشگاهي حضور دارند و تمام فضاي مفيدموجودبرايغرفههاياركانبورس، كارگزاريها، شركتهاي تامين سرمايه، شركتهاي مش//اور س//رمايهگذاري، موسسات اعتباري و مالي، شركتهاي خدم//ات بازار س//رمايه، ش//ركتهاي پذيرفتهشدهدربورسوبيمههاجانمايي شده است. در فاينكس 2017 دومين رويداد اس//تارتآپهاي مال//ي ايران، خاورميانه و شمال آفريقا برگزار خواهد شد. همچنين هماهنگيهاي الزم براي حضور انجمنهاي علمي مانند انجمن مالي اسالمي، انجمن علوم مالي ايران و انجمن مهندسي مالي به عمل آمده و براي برگزاري كرسيهاي آزادانديشي اقتصادي با دانشگاههاي مهم كشور نيز مكاتبه شده است. با توجه به نامگذاري سال جديد از سوي رهبر معظم انقالب و تاكيد ايشان به اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال و نقش شركتهاي كوچك و متوس//ط و دانشبنيان در پيشبرد اين امر مهم، مش//اركت آنها در اين رويداد بينالمللي هدفگذاري ش//ده و در اين نمايش//گاه حضور خواهند داش//ت. در حاش//يه اين رويداد بينالمللي با هدف افزايش جذابيت و آشنايي عموم جامعه با س//ازوكار بازار س//رمايه، بورس كاپ برگزار ميش//ود. ب//ورس كاپ در واقع شبيهساز بورس اس//ت و در اين بازي، بازديدكنندگان در گروههاي چند نفره، بي//ن 10 تا 15 دقيقه با هم مس//ابقه ميدهن//د. براي برگ//زاري كارگاههاي تخصصي در هر سه حوزه بورس، بانك و بيمه و همچنين برپايي غرفه كودك و نوجوان به منظور فرهنگسازي، آموزش واطالعرساني،برنامهريزيهايالزمانجام شده و همچنين »داالن فرهنگسازي« بهعن//وان راهنم//اي ورود مخاطبان به بازار مالي طراحي ش//ده است. با توجه به تالش بي وقفه خبرنگاران حوزه بازار سرمايه و نقش آنها در توسعه اين بازار براي رفاه اصحاب رس//انه طي برگزاري اين نمايش//گاه غرفه ستاد خبري فعال خواهدبود.رونماييازكتبماليازجمله تاريخچهبازارسرمايه،انجاممصاحبههاي اختصاصي با مديران بيمهها، بانكها و اركان بازار سرمايه، برگزاري نشستهاي تخصصي جانب//ي در غرفهه//ا، ايجاد فضاي مذاكرات دوطرفه و اطالعرساني روزانه و تقدير از مش//اركتكنندگان و حاميانمالينمايشگاهازديگربرنامههاي فاينكس 2017 است. سازمان بورس و اوراق به//ادار ضمن اينكه متولي اصلي برگزاري نمايشگاه بورس، بانك و بيمه است،خودنيزدرسالن53 نمايشگاهوبه همراه ساير اركان بازار سرمايه داراي غرفه است. در غرفه سازمان بورس كارشناسان مختلفي از بخشهاي حقوقي، نظارت بر بورسها و ناش//ران، نظارت بر نهادهاي مالي، مركز پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمي و امور بينالملل سازمان حضور دارند كه وظيفه پاسخگويي به سواالت فن//ي را برعهده دارند. س//ازمان بورس و اوراق به//ادار برنامهه//اي ديگري نيز در دهمين نمايش//گاه ب//ورس، بانك و بيمه دارد كه در محوطه نمايش//گاه و با هم//كاري مجري نمايش//گاه برگزار ميشود. از اين موارد ميتوان به برپايي نشس//تهاي تخصص//ي، راهان//دازي راهروي فرهنگسازي، فعاليتهاي راديو و تلويزيوني و تعامل با اصحاب رس//انه اشاره كرد. در دهمين نمايشگاه بورس، بانك و بيمه از محصوالت جديد شركت رايانبورسشاملسامانه»سنم«،سامانه »مكنت« و توس//عههاي سامانه كدال براي توسعه گزارشگري در بخشهاي مختلف بازار سرمايه رونمايي ميشود. گفتني اس//ت در فيناس//تارز 2017 كه براي دومين س//ال متوالي و اين بار توس//ط فرابورس ايران برگزار ميشود، س//رمايهگذاران، نهادهاي حاكميتي، استارتآپها و شتابدهندهها حضور دارن//د و افزون بر اين، رويداد مس//ابقه استارتآپي نيز همزمان با برگزاري اين رويداد در سالجاري شكل گرفته است. در مرحل//ه داوري رقابت اس//تارتآپي فيناستارزبين85 تيم،داوريوارزيابي اوليهصورتميگيردو01 تيمبرايارائه حضوري انتخاب ميش//وند كه اين 10 تيم در زمان برگزاري نمايشگاه بورس، بانك و بيمه به صورت حضوري به ارائه ط//رح و ايده خود ميپردازند و در انتها از بين اين 10 تيم، سه تيم برتر معرفي خواهند ش//د. ش//ركت بورس كاال هم برنامههاي گس//تردهاي را براي حضور موثرتر در نمايش//گاه بينالمللي بورس در نظ//ر گرفته اس//ت ك//ه ميتوان به برپايي31 كارگاهآموزشيباموضوعاتي همچون آشنايي با بورس كاالي ايران، كاركردهاي آن و نحوه انجام معامالت در آن، آشنايي با ابزارهاي معامالتي سكه )آتي،گواهي س//پرده، اختيار معامله(، آش//نايي ب//ا معامالت گواهي س//پرده كااليي )زعفران، ذرت، پسته، ميلگرد(، نحوه انتشاراوراق سلف موازي استاندارد و تاسيس صندوقهاي كااليي، آشنايي با استراتژيهاي معامالتي قراردادهاي آتي و اختيار معامله، آشنايي با قراردادهاي س//لف موازي استاندارد و صندوقهاي كااليي،آشناييبامعامالتگواهيسپرده كااليي سكه طال در اين بورس اشاره كرد. همچنين شركت سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تس//ويه وجوه )سمات( با برگزاري مراس//م و دورههاي آموزشي مختلف، مش//اركت فعالي در دهمين نمايشگاه بينالمللي بورس، بانك و بيمه خواهد داشت. ش//ركت سپردهگذاري مركزي درحاشيه برگزاري اين نمايشگاه بينالمللي، درگاه الكترونيكي كارگزاران )كارا( را رونمايي خواهد كرد. برگزاري دورههاي آموزش//ي آش//نايي با سامانه جدي//د معام//الت)TPRI(، انعكاس جديدترين دس//تاوردهاي س//مات در حوزههاي مختلف و ارائه تمامي خدمات شركتسپردهگذاري)اصالحمشخصات حضوري، مفقودي و مفقودي اصالحي، امور قهري ش//امل انتقال سهام متوفي به وارث و درخواس//ت صدور شناس//ه كاربري اينترنتي( براي س//هامداران از ديگر برنامههاي شركت سپردهگذاري مرك//زي در اين نمايش//گاه بينالمللي خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.