رشد و توسعه اقتصادي با كمك شركتهاي دانشبنيان

Jahan e-Sanat - - NEWS - برنامه

به گفته معاون علم//ي و فناوري رييسجمه//ور، توج//ه ب//ه اقتص//اد دانشبنيان و شركتهاي دانشبنيان به رش//د و توس//عه اقتصادي كمك ميكند. به گزارش سنا، سورنا ستاري، معاون علمي و فناوري رييسجمهور در افتتاحيه دهمين نمايشگاه بينالمللي بورس، بانك و بيمه )فاينكس (2017 كه در س//الن خليجفارس نمايش//گاه بينالمللي تهران برگزار ش//د ضمن اش//اره به فرهن//گ جدي//دي كه از چند سال گذش//ته در اقتصاد كشور ايجاد ش//ده اس//ت، گفت: طي چند سال گذش//ته به اقتصاد دانشبنيان توجه ويژهاي ش//ده است. اين استاد دانشگاه، پيوند ميان اقتصاد و دانشگاه را ب//ه فالنيك گرفت و ابراز داش//ت: پيوند ميان اقتصاد و دانش//گاه، سبب پيشرفت و رش//د اقتصادي ميشود. وي ادامه داد: كشورهايي كه در زمينه اقتصادي پيش//رو هس//تند، از جمله كشورهايي هستند كه در حوزه علم نيز پيش//رو هس//تند. معاون علمي و فناوري رييسجمهور با اشاره به اينكه ميان رشد منابع علمي و رشد اقتصادي رابطهمستقيميوجوددارد،تاكيدكرد: رشد منابع علمي تاثير قابل توجهي بر رش//د اقتصادي داشته است. ستاري در ادامه س//خنان خ//ود ضمن تاكيد بر نقش موثر استارتآپها بر اقتصاد دانشبنيان در كشور خاطرنشان كرد: طي سه سال گذشته، بازار اختراعات و اي//ده را در ب//ازار فراب//ورس ايجاد كردهايم كه ط//ي اين مدت تحوالت چشمگيري در فرهنگ اقتصادي نيز ديده ميش//ود. وي ادامه داد: تاكنون چند ش//ركت اس//تارتآپي به ثبت رسيده است كه نمونهاي از آنها با رشد يكهزار درصدي در سال مواجه شده است. اين موضوع نشاندهنده فرهنگ جدي//د در حوزه تامين مالي اس//ت. معاون علمي و فناوري رييسجمهور ايج//اد تابلوي دانشبني//ان فرابورس و ثب//ت صندوقه//اي جس//ورانه در بازار س//رمايه را گام مهمي در حوزه اقتصاد دانشبنيان خواند. اين استاد دانش//گاه الزمه موفقيت در رش//د و توس//عه اقتصادي را س//رمايهگذاري بخشخصوصي در طرحهاي پژوهشي خواند و تاكيد كرد: در اين راستا الزم است دولت س//رمايهگذاري در طرح دانشبني//ان را ب//ه بخشخصوص//ي واگ//ذار كند و خود به اين حوزه ورود نكند تا شاهد توسعه شتابدهندهها در اقتصاد كش//ور باش//يم. ستاري با اش//اره به اينكه مفاهي//م جديدي در بورس ايجاد ش//ده اس//ت، گفت: اين مفاهيم جديد نياز به ايجاد بورس//ي مش//ابه بورس م//زدك در كش//ور را ميطلبد. وي رشد اس//تارتآپها را س//ريعتر از قانونگذاري خواند و ادامه داد: سرعت باالي رشد استارتآپها و پيش//ي گرفت//ن آن از قانونگذاري نش//ان از بسترهاي مناس//ب در اين خصوص دارد. معاون علمي و فناوري رييسجمهور ش//مار باالي جمعيت جوان و دانشگاهي را يك امتياز براي شركتهاي دانشبنيان خواند و ادامه داد: اميد ميرود از اين جمعيت جوان و دانش//گاهي كه ساختارهاي سنتي را به چال//ش ميطلبند براي رش//د شركتهاي دانشبنيان استفاده شود. وي در انتهاي سخنان خود همكاري و اقدامات طيبنيا وزير اقتصاد، شاپور محمدي رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، و ولياهلل س//يف رييس بانك مركزي كه در سايه گشايشهاي برجام ايجاد شده است را به فالنيك گرفت و ابراز داشت: مجموعه عوامل يادشده سبب شده شاهد بازيگران جديدي كه از سيستم فكري متولي برخوردارند، در عرصه اقتصادي باشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.