افزايش 251 واحدي شاخص

Jahan e-Sanat - - NEWS -

در جريان معامالت روز گذشته شاخص بورس با رشد 251 واحدي مواجه شد و در محدوده 78 هزار و 383 واحد به تثبيت رسيد. به گزارش ملتبازار، معامالت روز گذشته بازار سهام در شرايطي آغاز شد كه از ابتداي سالجاري تاكنون 13 روز معامالتي براي بورس به ثبت رسيده و در تمام اين روزها نماگر بازار روند رو به رشدي داشته به طوري كه رقم شاخص در ابتداي سال جاري 77 هزار و 230 واحد بوده و هماكنون با رشد 1153 واحدي به 78 هزار و 353 واحد رسيده است. افزايش اعتماد سهامداران به بورس و اعالم طرحهاي حمايتي از بازار س//هام و صحبتهاي رييس سازمان بورس مبني بر رفع تمام محدوديتها پيرامون بازار سهام از جمله عواملي است كه باعث شده فعاالن بازار تمايل بيشتري به سرمايهگذاري در بورس داشته و شاهد رونق نسبي در روند دادوستدها باشيم. اين در حالي است كه ريسكهاي سياسي پيرامون بازار سهام شديدا افزايش يافته به طوري كه در داخل كشور همزمان با ثبتنام انتخابات رياستجمهوري و مطرح شدن اسامي مطرح و رقابت براي كرسي رياستجمهوري به روزهاي اوج خود نزديك ميشود. اما در عرصه بينالمللي افزايش تنشها ميان آمريكا و كرهشمالي باعث شده قيمت جهاني افزايش چشمگيري داشته باشد. از سويي ديگر روز گذشته دهمين نمايشگاه بانك، بورس و بيمه در محل دائمي نمايشگاههاي بينالمللي افتتاح شد. رييس سازمان بورس در سخنراني افتتاحيه از رفع محدوديتهاي بورس و همچنين برداشتن حجم مبنا تا پايان سالجاري خبر داد كه واكنش مثبت فعاالن بازار را به همراه داشت به طوري كه در اكثر صنايع و نمادهاي بازار شاهد رشد نسبي قيمتها بوديم. به اين ترتيب در حالي كه نمادهاي »خساپا، رمپنا و خودرو« با رشد ‪44 05،‬ و 29 واحدي بيشترين تاثير مثبت و در مقابل نمادهاي »فوالد، اخابر و همراه« با افت ‪31 23،‬ و 28 واحدي بيشترين تاثير منفي را بر شاخص داشتند شاخص كل با رشد 251 واحدي مواجه ش//د و در محدوده 78 هزار و 383 واحد به تثبيت رس//يد. شاخص كل هموزن نيز با رش//د 180 واحدي به 17 هزار و 111 واحد رس//يد. بنا بر اين گزارش در پايان معامالت روز گذش//ته يك ميليارد و 442 ميليون سهم و حقتقدم به ارزش 458 ميليارد تومان در 107 هزار و 795 دفعه بين سهامداران دادوستد شد كه »خساپا« با دادوستد 148 ميليون برگه بيشترين حجم معامالت و »آپ« با ارزش 30 ميليارد تومان بيشترين ارزش معامالت را از آن خود كردند. همچنين »ش//پلي« با صف فروش 14 ميليون برگهاي بيشترين حجم عرضه و »آپ« با صف خريد 11/5 ميليون برگهاي بيشترين حجم تقاضا را از آن خود كردند. از مهمترين رويدادهاي روز گذشته بازار سهام ميتوان به معامله بلوكي بيمه آسيا و توقف نمادهاي »خنصير، ولغدر، فباهنر و ونيكي« و بازگشايي نمادهاي »خاذين و وصنا« اشاره كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.