مهلت 4 ماهه روحانی به نعمتزاده برای ارائه برنامه توليد در سال 69؛ کدام رییس جمهور، کدام وزیر!

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رييسجمهور طبق ابالغيهاي دو بندي از وزير صنعت، معدن و تجارت درخواست كرده ت//ا برنامهها و بس//تههاي اجرايي پيشنهادي در مورد نقش سرمايهگذاري، توليد صادراتمحور، ايجاد مشاغل جديد در مقي//اس كالن، دگرگون//ي در نظ//ام توزيع و واسطهگري و نيز توجه به فعاليتهاي دانشبنيان را ظرف مدت تعيين شده به وي ارائه و اعالم كند.

رييسجمهوري اخيرا پيرو بخشنامهاي به تمامي دستگاهها براي ارائه برنامهها و بستههاي اجرايي جهت شتاببخشيدن به مقوله توليد و اش//تغال در نامهاي جداگانه به وزير صنعت، معدن و تجارت نيز فعاليته//اي ويژه داراي اولوي//ت و مدنظر خود را در حوزه وظايف اين وزارتخانه به محمدرضا نعمتزاده ابالغ كرد.

اين ابالغيه كه در جهت اجراي شايس//ته، همهجانب//ه و جهادي منوي//ات مقام معظم رهبريدرسالاقتصادمقاومتي؛توليد-اشتغال و در ادام//هي اقداماتي كه تاكن//ون در حوزه ماموريتهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در جه//ت تحقق سياس//تهاي كلي اقتصاد مقاومت//ي از طرف رييسجمه//وري به وزير صنعت، معدن و تجارت ارائه ش//ده داراي دو بند اساسي است.

به گزارش ايس//نا، در ابتداي امر روحاني از نعمتزاده درخواس//ت كرد با توجه به نقش سرمايهگذاري و توليد صادراتمحور در توسعه اقتصادي و ايجاد مش//اغل جديد در مقياس بزرگ بهخصوص براي فارغالتحصيالن جوان و نيز ضرورت پيوستن به زنجيره توليد جهاني برنامه اجرايي مربوط به تحقق اين موارد را با هم//كاري وزير محترم ام//ور خارجه و وزراي ذيربط حداكثر ظرف مدت چهار ماه از تاريخ اين ابالغيه اعالم كند. در اولين بند اين ابالغيه به وزير صنعت، معدن و تجارت عالوه بر تاكيد به جذب س//رمايهگذاري كه در بخش داخلي و چه از طريق س//رمايهگذاران خارجي، توليد صادراتمح//ور به عنوان توليدي كيفي و نيز اشتغالزا مدنظر قرار گرفته است.

براين اس//اس بايد حمايت از توليد داخل معطوف به توليد صادراتي باش//د تا عالوه بر خودكفايي در داخل كش//ور ب//ه ايجاد روابط تجاريواثرگذارباسايركشورهاونيزدرآمدزايي بينجامد. يكيديگر از مسايلي كه بايد در مقوله توليد به آن توجه داش//ت اين است كه ديگر حمايت از بنگاههايي كه محصول رقابتي توليد نميكنند و زمينه رشد، توسعه، اشتغال و توليد ث//روت را ندارند و نيز در مرحله پاياني چرخه عمر خود ق//رار گرفتهاند نه تنها باعث اتالف منابع و فرصتسوزي ميشوند، بلكه نتيجهاي را كه سياستگذاران و تصميمگيران ارشد كشور طالب آن هستند موجب نخواهد شد.

موضوع ديگري كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه نبايد به بهانه حمايت از توليد داخل محصوالتبيكيفيتوغيررقابتيتحميلشود چرا كه اين مساله اعتماد ملي نسبت به توليد داخل//ي را از بين خواهد برد. نكته ديگري كه رييسجمهور بر آن تاكيد كرده ايجاد مشاغل جديد در سطح كالن براي فارغالتحصيالني اس//ت كه از زنجيره اشتغال در كشور به دور هستند، موضوعي كه با تاكيد روحاني بر توليد صادراتمح//ور مدنظر ق//رار گرفته تا صنايع اش//تغالزا و مولد ثروت كه رقابتپذير بوده و قابليت گس//ترش بازارهاي صادراتي را فراهم ميكنند در اولويت قرار گيرند.

مقوله ديگري كه در اين بند بايد به آن توجه داشت ضرورت پيوستن به زنجيره توليد جهاني است، موضوعي كه تنها با واردات نبايد مدنظر قرار گيرد، بلكه توليد صادراتمحور مهمترين بخشي است كه ميتواند با جذب سرمايهگذار، ايجاد درآمدزايي براي عوامل توليد در كشور و نيز ايجاد اشتغال موجب وصل شدن تجارت خارجي كشور به زنجيره توليد جهاني شود.

دومين بند ابالغي توسط روحاني به وزير صنع//ت، مع//دن و تجارت مرب//وط به ايجاد دگرگوني در نظام توزيع و واسطهگري با هدف بهرهگيريحداكثرازفعاليتهايدانشبنيانبه ويژه فناوري اطالعات با همكاري وزير ارتباطات و فن//اوري اطالعات و معاون علمي و فناوري رييسجمهور است مسالهاي كه طبق دستور شخص اول دولت بايد ظرف مدت سه ماه از تاريخ اين ابالغ مدنظر قرار گيرد.

در اين بخش رييسجمهور بر همكاري وزارت صنعت، مع//دن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و نيز معاونت علم//ي و فناوري به منظ//ور بهرهگيري حداكثريازفعاليتهايدانشبنيانتاكيد كردهاست.فعاليتهاييكهنيازمندتوجهجدي به قشر خالق، نخبه و با دانش كشور است تا همچنان كه طي س//الهاي اخير شاهد رشد كش//ور در اين بخش بودهايم كماكان شاهد پيشرفت در حوزه فعاليتهاي دانشبنيان و علمي كشور باشيم.

مساله ديگري كه روحاني به آن تاكيد كرده دگرگوني در نظ//ام توزيع و حذف حداكثري واسطهگري است. نظام توزيع طي ساليان اخير با پيدايش شيوههاي خالقانه و حذف روشهاي قديمي به عرصه جديدي گام برداشته كه قطعا تاكيد رييسجمهور به اين مساله نشانگر لزوم دگرگون//ي در نظام توزيع و واس//طهگري در كشور است.

به گزارش ايس//نا، دو بند ابالغي مورد نظر توسط روحاني به نعمتزاده داراي موعدهاي زماني چهار و سه ماه از تاريخ ابالغيه هستند كه قطعا بايد توسط وزير صنعت، معدن و تجارت و نيز زيرمجموعه وي مدنظر قرار گيرند.

رييسجمهوري ب//ا تاكيد بر اينكه تدوين برنام//ه اجرايي اين دو بند باي//د با اولويت در دستور كار اين وزارتخانه قرار گيرد درخواست كرده تا در موعدهاي زماني تعيين شده برنامهها و بستههاي اجرايي پيشنهادي وزارت صنعت، مع//دن و تجارت براي ت//داوم و ارتقاي كمي و كيفي فعاليتهاي مرتبط با س//ال اقتصاد مقاومتي، توليد اشتغال به وي ارائه شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.