تاسيسبانكمعدن

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مهر- رييس خانه معدن گفت: نظام بانكي در حمايت از بخش معدن كمكاري كرده است . بنابراين بخشخصوصي پيشنهاد تاسيس يك بانك تخصصي در حوزه معدن با006 ميليارد تومان سرمايه را ارائه داده است.

محمدرضا بهرامن با ارائه آثار فعاليت بخش معدن در سال گذشته گفت: سه سال و نيم قبل نامهاي مبني بر تاسيس بانك تخصصي معدن ارسال كرديم كه بينتيجه ماند. اين نامه مجددا در حال تهيه و ارسال براي بانك مركزي است. وي افزود: طي چند روز آينده نامه آمادگي بخش معدن براي تاسيس يك بانك تخصصي در اين حوزه به دست رييس كل بانك مركزي خواهدرسيد.بهگفتهبهرامناينبانكباسرمايهاوليه006 ميلياردتومان آماده راهاندازي توسط بخشخصوصي است. البته دريافت مجوز اين بانك منوط به مطرح ش//دن در ش//وراي پول و اعتبار و تاييد اين شوراست. وي با اشاره به عدم توجه بانك صنعت و معدن به نيازهاي معدنكاران و فعاالن بخش معدن اظهار كرد: منابع بانك صنعت و معدن به سمت تامين هزينه خريد هواپيما و ريل سازي و اتوبوس بيآرتي ميرود و حمايت الزم براي فعاالن بخش معدن از طريق اين بانك ديده نشد. بهرامن در ادامه نشست با اشاره به اقدامات دولت درخصوص كنسرسيوم مهديآباد گفت: در ارزيابي از عملكرددولتيازدهمبايدبگويمدربخشهاييدولتيازدهماقداماتمثبت و خوبي داشت اما در بخش تجميع واحدهاي كوچك و متوسط متاسفانه نمره خوبي كسب نكرد. بنابراين براي توليد مطلوب و دسترسي به بازارهاي بزرگتر همچنان با مشكل مواجه هستيم. وي تاكيد كرد: در بخش سيمان قطعا بازار داريم اما واحدهايي كه با تكنولوژي روز پيش نرفتهاند، نميتوانند پاسخگويبازاروتقاضاباشند.بهرامنادامهداد:باقاطعيتميتوانيمبگوييم99 درصدازصنعتمعدنكشورتوسطبخشخصوصيادارهميشودودراختيار بخشخصوصي است. بنابراين انتظار ما اين است كه زيرساختهاي صنعت معدن را كه در برنامه ششم آمده فراهم كند تا در جهت اجراي فرمايشات مقام معظم رهبري بتوانيم به اهداف خود برسيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.