عارفلرستانیهمازدنیارفت؛ ﺭﻭﻳﺎﺭﻭﻳﻰ ﺑﺎ ﺭﺍﺯ »ﻣﺮگ«

Jahan e-Sanat - - NEWS - ﻛﺘﺎﺏ

گ//روه فرهنگ و هن//ر- »مرگ« را بزرگترین راز و روی//اي »زندگي«اش ميدانست و ميگفت منتظرش نیست اما به آن فكر ميكند، از آن نميترس//د اما وقتي زمانش برس//د ای//ن راز برمال ميش//ود. راز بزرگ//ي كه ح//اال برایش برمال ش//ده و همه را در شك فرو برده است. صبح دیروز خبر درگذشت عارف لرستاني اهالي هنر را شوكه كرد. علت فوت لرس//تاني ایس//ت قلبي در خواب عنوان ش//د و ظاهرا نهتنها سابقه هیچ بیماري از قبل نداش//ته بلكه ورزشكار هم بوده اس//ت و حاال با درگذش//ت او زمزمههایي مبني بر قصور پزش//كي در مرگش شنیده ميشود.

قص/ور پزش/کي باع/ث مرگ همسرم شد

هرچند خطاي پزشكي در مرگ افراد مشهور بعد از درگذشت پرحاشیه عباس كیارستمي درباره چهرههاي سرشناس تكرار ميش//ود اما این بار همسر عارف لرستاني ميگوید ش//ب قبل از سكته قلبي او به بیمارس//تان مراجعه كرده و پزشك معالج تنها با آمپولي آرامبخش او را راهي خانه كرده است.

همسر لرستاني در گفتوگو با فارس گفت: »شب گذشته به همراه همسرم به دلیل سكسكههاي مداومي كه گرفته بود ب//ه یكي از بیمارس//تانهاي غرب تهران مراجعه كردی//م.« او تاكید كرد: مرگ لرستاني به علت خطاي پزشكي بوده و پیگیر این موض//وع خواهد بود: »قصور پزشكي باعث مرگ همسرم شد و ما پیگیر این موضوع از طریق مراجع هستیم.«

ع/ارفلرس/تانيقربان/يتازه خطاي پزشکي است؟

معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي ایران درباره علت فوت عارف لرس//تاني توضیحاتي ارائه كرد.

رضا پایدار در گفتوگو با ایس//نا در این باره گفت: »معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي ایران بالفاصله پس از انتشار خبر درگذشت عارف لرستاني در رسانهها و احتمال قصور پزش//كي در مرگ این هنرمند، تحقیقات و بررس//يهاي خود را آغاز كرد و او در س//اعات اولیه بامداد دیروز، به علت سكسكه مقاوم به درمان، به بیمارستان عرفان تهران مراجعه كرده بود.« او ادامه داد: براي درمان سكسكه مقاوم به درمان او، تزریق دارویي مربوطه انج//ام و با حال عمومي و عالئم حیاتي مناسب از بیمارستان مرخص ميشود. او حدود ساعت هشت صبح در منزل دچار ایس//ت قلبي و به اورژانس 115 اطالع داده ميشود. پایدار با بیان اینكه پیگیر موضوع خواهد بود، اضافه كرد: »در زمان حضور اورژانس 115 وي فاقد هر گونه عالئم حیاتي بوده است. در بررسيهاي اولیه مربوط به فوت این هنرمند، هیچ مستندي مبني بر خطا یا قصور پزشكي وجود ندارد اما براي اطمینان بیشتر این موضوع را پیگیري ميكنیم.«

معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي ای//ران بی//ان ك//رد: »جس//د مرح//وم لرستاني باید براي بررسيهاي بیشتر و كالبدشكافي به سازمان پزشكي قانوني منتقلشودوپسازبررسيهايتكمیلي، نتایج این پرونده از طریق رسانهها اعالم ميشود.«

واکنش یک/ي از وکالي پرونده پزشکي کيارستمي به ادعاي خطاي پزشکي در پرونده عارف لرستاني

ب//ا این حال وكیل پرونده پزش//كي رضا رستمي و عباس كیارستمي معتقد است؛ بهجاي فضاسازي ژورنالیستي باید راه قانوني براي اثبات خطاي پزشكي را طي كرد. عادل مق//دس وكیل پرونده پزشكي رضا رستمي و عباس كیارستمي در گفتوگو با ایلنا ضمن تعریف خطاي پزشكي گفت: »اصوال تعریفي كه ما در كتب حقوقي درباره خطاي پزشكي داریم این است كه هرگونه تقصیر و قصوري كه از طرف پزشك منجر به آسیب جسمي یا فوت ش//ود؛ ميتواند خطاي پزشكي باشد. تقصیر و قصور شامل سهلانگاري، بيمباالت//ي یا عدم رعای//ت نظامات و اصول پزشكي است اما تشخیص اینكه كدام رفتار باعث آسیب به بیمار شده یا فوت بیمار را به دنبال داشته با اشخاص متخصص و كارشناسان امر است.«

او با بیان اینكه نباید موضوع را لوث كرد، ادام//ه داد: »اینكه هر فردي فوت ميكند ما به خودمان اجازه دهیم فوري بگوییم این فرد بر اثر خطاي پزش//كي فوت كرده، در واقع اصل موضوع را لوث ميكند و لوث شدن این مساله در جامعه نیز باعث ميشود اهمیت چنین مسایلي در جامعه و بهصورت كالن كمرنگ شود. از طرف دیگر این مسایل باعث ميشود اعتماد دوجانبه بین بیمار و پزشك در جامعه از بین برود و این بسیار خطرناك و نگرانكننده است.«

مق//دس اضافه ك//رد: »حتي ما نیز كه با عنوان وكیل چنین پروندههایي را پیگیري ميكنیم، حق نداریم پیش از مشخص شدن موضوع و وصول نظریه، نظريغیركارشناسانهبدهیمبلكهادعایي را مط//رح ميكنیم و دالی//ل آن را ارائه ميدهیم و تش//خیص خطاي پزشكي توسط یك گروه پزشكي و كارشناسان انجام ميشود.«

بهترین راه ب/راي اثبات خطاي پزشکي،کالبدشکافياست

مقدس كه سابقه وكالت پروندههاي پزشكيافراديهمچونعباسكیارستمي و رضا رس//تمي را در كارنامه كاري خود دارد، با ابراز تاس//ف از درگذش//ت عارف لرس//تاني افزود: »یك//ي از معضالت و مش//كالت در پروندههاي پزشكي عدم توجه به مدارك است. اصليترین مدرك براي اثبات خطاي پزشكي جسم بیمار و متوفي است. بهتر است قبل از آنكه ما به كارهاي ژورنالیستي روي آوریم، تالش كنیم جس//د متوفي سریعتر به مرحله كالبدشكافي برس//د. این اقدام صحیح جهت نگه داشتن دالیل و مدارك تنها با درخواست اولیاي دم و با دستور قضایي

طرح عیدانه كتاب چند روزي اس//ت كهبااعالمفروشبیشاز005 هزارجلد كتاببهپایانرسیدهاست.اینطرحاز51 اسفندماهسالگذشتهتا51 فروردینماه در 745 كتابفروشي سراسر كشور برگزار ش//د. پس از ارائه آمار فروش كتابها در این طرح به نظر آمد این طرح و طرحهاي مشابه)پاییزه،تابستانهو...(توانستهرغبتي براي خرید كتاب توسط مردم ایجاد كند تا آنها در ایامي خاص به كتابفروش//يها بروند و كتابه//اي مورد عالقه خود را با تخفیفیارانهايبخرند.یكيازذهنیتهاي برنامهریزاناینطرحهاایجادفرهنگسازي و ایج//اد تمایل در بین آحاد جامعه براي خریدكتابومطالعهاست.آنهااینتمایل را همچون نمایشگاه كتاب تهران، از طریق ارائهتخفیف)اینجا02 تا52 درصدي(به خریدارانكتابایجادميكنند.

همانطور كه خود مسووالن فرهنگي هم بارها گفتهاند، اصل و هدف قابل توجه در این طرحها، تشویق و ترغیب مردم براي رفتن به كتابفروشيهاس//ت. آنها به زعم خود، در این طرحها به دنبال این هستند تایارانهخریدكتابرااینبارنهبهناشربلكه مستقیمبهمصرفكنندهبرسانند؛تاآنهابا خرید كتاب از كتابفروشيها، باعث رونق كتابفروشيهاي در معرض تعطیلي و باال رفتن آمار فروش كتاب و در نهایت افزایش سرانهمطالعهدركشورشوند.شایدبههمین دلیل است كه وزارت فرهنگ امسال براي اجرايطرحعیدانهكتاببیشازدومیلیارد تومان یارانه كنار گذاشت و احتماال حاال برنامهریزاناینطرحازاستقبالكتابفروشان و ناش//ران و خریداران كتاب خوشحال و سرخوشهستند.اماآنهاحتمابایدبدانند این ط//رح و آمار فروش و نوع كتابهاي فروشرفته در آن، سوال بزرگ دیگري به وجود آورده است. سوال این است كه چرا تمامكتابهايپرفروشترجمهايونسبتا سطح پایین هستند. نویسندگان ایراني، امكانپذیر است.«

او ادامه داد: »عالوه بر جس//د متوفي كه ميتواند هنگام كالبدشكافي بسیاري از مسایل را روشن كند، پرونده پزشكي نیز بسیار موثر است. درباره زندهیاد عارف لرستاني باتوجه به اینكه در كمتر از 24 ساعت بعد از مراجعه به بیمارستان فوت كرده اس//ت، نميتوان پرونده پزش//كي مفصلي داشت. باید دید پزشك عمومي زندهیاد لرستاني را معاینه كرده است یا متخصص؟ در ضمن باید به یاد داش//ته باش//یم كه آن پرونده نتیجه تشخیص پزش//كي است كه معاینات و اقدامات را انجام داده و ما از او در حال حاضر شاكي هس//تیم. بهترین راه براي اثبات خطاي پزش//كي كالبدشكافي اس//ت كه بعضا مخصوصا نویسندگان معاصر و مشغول به كار، تقریبا بهرهاي از این خرید و فروشها ندارند و بسیاري از كتابهاي فروشرفته هم به باال بردن آگاهي و فرهنگ و حتي باتوجهبهكاركردهایشان،بهسرانهمطالعه ربطي ندارند. مثال نس//خههاي مختلف كتابهاي وارداتي ترجمه در زمینه سبك زندگي، عشق و شعور!

باید فهمید آیا آثار ایراني بيارزشاند و نویسندگانوادیبانایرانيپشتسرهمآثار بيكیفیتتولیدميكنند؟اگربخواهیمبه استناد آمار منتشرش//ده خانه كتاب، به آسیبشناسي طرح عیدانه بپردازیم، اتفاقا یكي از محاسن برگزاري این طرح، آگاهي از همین مساله است كه به وضوح نشان ميدهدبرخالفگذشته،نویسندگانایراني و به تبع آن اندیشه، داستان و ادبیات ایراني سهم و جایگاه بسیار پایینی برای مخاطب ایرانی حال حاضر دارد.

آنچه مسلم اس//ت و از دل این آمار و طرحبرمیآید،ایناستكهفعاالنفرهنگی ومؤلفانوبرنامهریزانفرهنگنهتنهانباید از آمار ف//روش چنین كتابهایی خیلی خوشحالشوند،بلكهبایدبهآسیبشناسی جریاناندیشهوفكروادبیاتونشروتبلیغ آثارایرانیبپردازندوچارهایبیندیشند.آنها دیگربایدمتوجهشوندكهافزایشطرحهای یارانهای برای خرید كتاب در این سالها نه تنها باعث فرهنگسازی خرید كتاب نشده بلكه باعث شده طیفهای زیادی از افراد سودجو به حوزه نشر راه پیدا كنند و با استفاده از ترفندهای بازار و تبلیغات در ش//بكههای مجازی، كاالهای قالبی را به مخاطبان عرض//ه كنند؛ كاالهایی ظاهرا فرهنگ//ی اما بیكیفی//ت، بیاثر و حتی مخرب ك//ه منتظر یارانهه//ای دولتی و رواب//ط به همریخته فرهنگی و حاصل از س//وءمدیریتها، رانتهای شبه دولتی و رسانهایهستندوبابهادادنبهجوالنآنها اقدامات پزشك معالج و پرونده پزشكي، بیمار را هم زیر سوال ميبرد. تا زماني كه كالبدشكافي نشود، مدرك قابل قبولي در دست نیست و معموال پزشكان رفتار خود را با این استدالل كه هیچ مدركي در دس//ت نیس//ت و م//ا اقداماتمان را براساس تشخیص انجام دادهایم، توجیه ميكنند.«

جامع/ه پزش/کي بياعتمادي جامعه را ترميم کند

مقدس افزود: »بهتر اس//ت بهجاي همهمه و فضاسازي رسانهاي به سمت پیگیري حقوقي و قانوني حركت كنیم و اگر مدعي خطاي پزشكي هستیم باید به دنبال راهحل مناسب براي تحصیل دالیل و مدارك باشیم. در صورت اثبات خطاي پزشكي مجازاتهاي مختلفي براي پزش//ك در نظر گرفته ميشود و از نظر صنفي ميتواند مجازات انفصال موقت تا انفصال دائم را در پي داش//ته باش//د. در قانون مج//ازات نیز مبحث خطاي پزشكي و فوت ناشي از آن تحت عنوان قتل شبهعمد شناخته ميشود كه حب//س، جزاي نقدي و پرداخت دیه را به دنبال دارد.«

او با بیان اینكه جامعه پزشكي باید بياعتمادي نس//بت به ای//ن جامعه را ترمیم كند، گف//ت: »باید جو حاكم با درایت جامعه پزش//كي و راهكار عملي و جدي فیصله پیدا كند. همانطور كه در گذشته هم بارها عرض كردم جامعه پزشكي باید بياعتمادي به وجود آمده ك//ه در برخي موارد هم بحق اس//ت را ترمی//م كن//د و جبهه گرفت//ن و دفاع كوركوران//ه از هر ط//رف، چه از طرف جامعه پزش//كي و چ//ه از جانب مردم درگیر در مس//ایل پزش//كي نميتواند راهكار مثبتي در پي داشته باشد.«

عارف لرس//تاني بازیگر سینما، تئاتر و تلویزی//ون 15 بهمن س//ال 1350 در كرمانشاهمتولدشد.اوبامجموعه»جنگ «77 ب//ه كارگرداني مهران مدیري پا به عرصه بازیگري گذاشت و پس از آن در چندی//ن مجموعه دیگر از جمله »قهوه تلخ« همكاري كرد. لرستاني كشتيگیر بود ول//ي بهدلیل بازیگ//ري آن را كنار گذاشت. از جمله آثار تلویزیوني این بازیگر فقید به »در حاشیه«، »كوچه مروارید«، »ش//وخي كردم«، »ویالي من« و »مرد دوهزار چهره« ميتوان اشاره كرد.

او همچنین در فیلمهاي س//ینمایي »ش//ام عروس//ي« ،(1384) »انتخاب«، ،(1383) »معادل//ه« (1382) و »ماني و ن//دا« (1379) ب//ازي ك//رده اس//ت. نقشآفریني لرستاني در مجموعه »قهوه تلخ« پس از سالها در نقش شخصیتي شبیه رضاخان بس//یار مورد توجه واقع شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.