در كمین يارانه كتاب

Jahan e-Sanat - - NEWS -

درچنینفضایی،مدامجارابرایمعدودآثار قابلتوجهتنگمیكنند.

بهنظرمیرسدحداقل متولیانبخشی از بودجهه//ای كالن مثال فرهنگی باید بخش//ی از این پولهای بادآورده را صرف بررسیوواكاویاینروندكنندتامشخص شود در این چند سال چه اتفاقی در حوزه اندیشه و فرهنگ و ادب رخ داده كه انسان ایرانی تا این حد از تولیدات فرهنگی خود درحوزهمكتوبدلزدهشدهاست.فراموش نكنیم در این س//الها سینمای ایران به عنوان ركن دیگ//ری از حوزه فرهنگ، با سیاستهای محافظانه و تشویقی، كم و بیش توانسته در بین ایرانیان نقشآفرین و موثر و پذیرای مخاطبان ایرانی باشد اما در حوزه كتاب و ادبیات سالهاست ركود و انزوا حرف اول را میزند و هر روز بیشتر هم میشود. این درحالی است كه هر سال بر حجم ناشران تازهكار و آثار منتشرشده بیكیفیتوكتابسازیهاافزودهمیشود. ناشرانی كه فال حافظ، كتابسازیهای مذهبی،تقویمهمسرانوكتابهایسطح پایین روانشناس//ی و شعر و داستانهای پولكی چاپ میكنند! اگر صنعت نش//ر پول ندارد، پس این كتابها چگونه و با چه پولهایی منتشر میشوند و هر روز هم بر گسترهآنهااضافهمیشود؟!

تاچندسالقبلاگرتنهادادنتخفیف خریدكتابدرنمایشگاهبینالمللیكتاب تهران كافی ب//ود تا مردم كتاب بخرند و ناشر كتاب تولید كند و كتابفروش چرخ كتابفروشیاش بچرخد اما حاال عالوه بر نمایشگاه كتاب و صرف هزینههای كالن برای برپایی آن، در طول س//ال به صورت منظمنمایشگاههایاستانیهمبایدبرگزار ش//ود. در ادامه اوضاع آنقدر بد ش//ده و كتابفروشیها تعطیل كه دولت چارهای ندیده جز اینكه در قالب طرحهای فصلی مثل تابستانه و پاییز و عیدانه و به زور دادن یارانه مردم را به كتابفروشیها بكشاند؛ تا آنها هم متاثر از فضای همهگیر مجازی و تبلیغات پررنگ برخی از ناشران كه كتاب را تنها كاالیی برای سود مالی میدانند و اصال با همین مبنا وارد این عرصه شدهاند، این طرحها را فرصت مناسبی برای فروش تولی//دات كمارزش خود بدانند و احتماال در آین//ده با اتكا به همین فروشها خود را ش//خصیتی فرهنگی و تولیداتشان را سرآمد اندیشه و آگاهی تلقی كنند و جا بیندازند.

كافیاستبهآثارپرفروش همینطرح عیدانهكتابنگاهكنیمتامتوجهشویمآثار پرفروش ای//ن طرحها عمدتا كتابهایی هستند كه از طریق موجسازی كاذب سر و صداییبهپاكردهاند.معموالناشراناینآثار قبل از هر طرح یارانهای در فضای مجازی و حتیبرخیازرسانههایتاثیرگذارتبلیغات پرسروصداییراهمیاندازندتابالفاصلهپس از آغاز طرحهای یارانهداری مثل نمایشگاه كتاب،عیدانه،تابستانهو...پولهایبادآورده و نفتی دولتی را به سمت خود و به بهانه فرهنگ به جیب بزنند. به گزارش ایسنا، افزایشچنینطرحهاییدرحالیاستكه میدانیم بخشی از این استقبالها نه از دل فرهنگ كتابخوانی و درونی شدن فرهنگ خرید و خواندن كتاب، بلكه تاثیری روانی استكهتخفیفداركردنمحصولوكاالبر ذهن جامعه ایرانی دارد و هنوز هم میتواند بر فروش كاال تاثیر بگذارد و بها دادن بیش از ح//د به طرحهای یارانهای نه كمك به صنعت و نش//ر و فرهنگ ایرانی است، نه دستگیرنویسندگانوادیبانیكهدرمقابل فروش آثار بیكیفیت، كتابسازیها و آثار ترجمهای س//طحی و بیمحتوا منزوی و گوشهگیرترازهمیشهشدهاندوشایددیگر انگیزهایبرایادامهدادنندارند.بیشكدر ارتقایفرهنگیوافزایشسرانهمطالعههم نقشقابلدفاعیندارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.