ضبط صدای نقش خیام به اتمام رسید

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مهر- كارگردان اپرای عروسكی »خیام« ضمن اعالم پایان كار ساخت عروسكهای این اثر از اتمام ضبط صدای نقش خیام به آهنگسازی امیر بهزاد و خوانندگی محمد معتمدی خبر داد.

بهروز غریبپور درباره آخرین ش//رایط س//اخت اپ//رای »خیام« گفت: خوشبختانهبااقداماتوبرنامهریزیهایصورتگرفتهضبطصداینقشخیام بهخوانندگیمحمدمعتمدیتوسطامیربهزادآهنگسازوفرنوشبهزادرهبر اركستر »یورو ای شیا« در استودیوی »آبی رود« به اتمام رسید.

وی افزود: محمد معتمدی با توانمندی یك بازیگر حرفهای و البته یك خواننده تراز اول موسیقی آوازی در زمانی فشرده و با وسواس ضبط صدای نقش خیام اپرای عروسكی »خیام« را به اتمام رساند. او تمام تجربههایش در حوزه آواگری یك اپرای ملی را با در نظر گرفتن پسزمینههای آواگری نقش »حر« در اپرای عاشورا، نقش »مولوی« در اپرای مولوی، »حافظ« در اپرای حافظ و نقش »سعدی« در اپرای سعدی به كار گرفت و به بهترین شكل از عهده نقش خیام برآمد.

غریبپوردرتوضیحبیشتراپرای»خیام«بیانكرد:موسیقیاپرای»خیام« بر عهده امیر بهزاد بوده كه وی پیش از این در ساخت موسیقی اپرای سعدی و بازآفرینی اپرای »لیلی و مجنون« با گروه ما همكاری بسیار خوبی داشت. ضبط موسیقی نیز توسط فرنوش بهزاد، رهبر اركستر ایرانی ساكن لندن در »آنجل استودیو« به عنوان قدیمیترین استودیوی شهر لندن انجام شده و میكس نهایی آن به زودی در استودیوی »آبی رود« آغاز میشود.

كارگردان اپراهای عروسكی با بیان اینكه تمرینهای گروه تئاتر عروسكی »آران« به زودی آغاز ميشود، توضیح داد: طي هفتههاي گذشته با همكاري علي پاكدست، مریم اقبالي، قاسم رحمتي، حجت هاشمي، مرضیه نادري و سایراعضايگروهتئاترعروسكي»آران«،ساختعروسكهاودكورهايمتعدد اپراي عروسكي »خیام« با كار بيوقفه به پایان رسیده و با حمایت مسووالن بنیاد فرهنگي هنري رودكي، معاونت هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي پس از سالها كاستيهاي پردیس عروسكي فردوسي نیز رفع شده كه این موضوع ميتواند شرایط مناسبي را براي اجراي اپراي ملي خیام فراهم كند. به هر صورت در اپراي خیام تركیبي از سه نسل از اعضاي گروه تئاتر عروسكي »آران« حضور دارند كه به زودي این اثر ملي را در پردیس نمایش عروسكي فردوسي به صحنه خواهند برد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.