»سوگ ترانه« به ياد افشین يداللهي برگزار شد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایلنا- مراس//م »س//وگ ترانه« به یاد افشین یداللهي با حضور اهل فرهنگ و هنر در فرهنگسراي ارسباران برگزار شد. فرزاد حسني، مجري برنامه، افشین یداللهي را فانوس دریایي دریاي متالطم خانه ترانه خواند ك//ه منط//ق واالیش نه تنها در تمام عرصههاي زندگي بلكه در ش//عر و ترانههایش نمایان بود.

محسن سلیماني، رییس فرهنگسراي ارسباران، با ابراز تاسف، شناسنامه درختي را كه یداللهي سال 94 در بوستان گفتوگو كاشته بود. به پدر او تقدیم كرد. وي همچنین بر برگزاري جلسات خانه ترانه به یاد »پدر خانه ترانه« تاكید كرد. بابك زرین، آهنگساز نیز گفت: افشین یداللهي انساني اخالقمدار بود كه بر بهتر بودن كارهاي جدید نسبت به كارهاي قدیم تاكید داشت.

پخش كلیپ از فعالیتهاي افشین یداللهي بخش دیگري از این برنامه بود. سپس ساالر عقیلي درباره زندهیاد افشین یدالهي و همكاري خود با آن مرحوم گفت: 80 درصد شهرتم را مدیون آثار افشین یداللهي هستم. بدون مبالغه اشعار او خیلي خاص بود.

این خواننده افزود: نخستین همكاري من با افشین یدالهي »چله به چله« بود و همكاري شاخص دیگر ما سریال »تبریز در مه« و »معماي شاه« بود. روز تشییع افشین یداللهي نتوانستم شعرهاي او را اجرا كنم و از خدا ميخواهم از این به بعد صبري براي اجراي شعرهاي او به من عطا كند. عقیلي گفت: كسي به غیر از افشین نميتواند در سرودن شعر معجزه كند چرا كه افشین یداللهي شاعر و ترانهسرا نبود، بلكه انساني آزاده و پاكنهاد بود؛ به همین دلیل است كه آثاري مثل »وطنم اي شكوه پابرجا، در دل التهاب دورانها« و مابقي شعرهاي او در قلب مردم نفوذ كرد.

اجراي زنده ساالر عقیلي با شعر »وطن« و »تبریز در مه« از افشین یداللهي و همراهي پیانو حریر شریعتزاده بخش دیگر این برنامه بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.