بهبود هوش مصنوعي با بهكارگيري يادگيري عميق؛ 5 استارتآپ برتر در سال 2017

Jahan e-Sanat - - NEWS -

در سالهاي اخير، استارتآپهاي زيادي روي يادگيري عميق كار كردهاند. در اين گزارش، پنج اس//تارتآپ برتر س//ال 2017 را در اين زمينه معرفيميكنيم.

اگر در س//الهاي قبل، ه//وش مصنوعي به جرياني عمده تبديل نش//د، امس//ال اين اتفاق ميافتد. سوندار پيچاي، مديرعامل گوگل معتقد اس//ت كه دنيا از »ابتدا موبايل« به »ابتدا هوش مصنوعي« ميرود.

اپ//ل هوش مصنوعي را در آيفون و گوگل در پيكس//ل قرار داد. فيسبوك از هوش مصنوعي در نيوزفيد و مايكروسافت در ورد استفاده كرد. سامسونگ استارتآپViv را خريداري كرد تا با سيري اپل رقابت كند. اپليكيشنهاي مسنجر همانند اسكايپ، تلگرام و مسنجر داراي چتبات هستند.بيشترتوجهبههوشمصنوعيبريادگيري عميق، آموزش ش//بكههاي عصبي با استفاده از دادههاي زياد براي استنتاج اطالعات از اين دادهها بوده است. در پنج سال گذشته، استارتآپهاي زيادي در اين زمينه ش//روع به فعاليت كردهاند. امس//ال اينتل استارتآپ نيروانا را كه در زمينه ساخت س//ختافزار و توسعه نرمافزار در زمينه يادگيري عميق فعاليت ميكند، خريداري كرد و Salesforce ني//ز اس//تارتآپ متامايند كه نرماف//زاري براي پردازش تع//داد زيادي متن و تصوير با استفاده از يادگيري عميق توسعه داده است را تصاحب كرد. در زير 5 استارتآپ برتر در زمينه يادگيري عميق در سال 2017 را معرفي ميكنيم: ‪Bay Labs‬ يكيازاستارتآپهايياستكهيادگيريعميق رارويتصاويرپزشكياعمالميكند.ايناستارتآپ دارايتيممهندسيقويازجملهجوهانماتهاست كهپيشازايندرپروژه لونگوگلكاركردهاست. يان لهكون، مدير تيم تحقيقاتي هوش مصنوعي فيسب//وك و ‪Khosla Ventures‬ روي اي//ن استارتآپسرمايهگذاريكردهاند. ‪Cerebras Systems‬ يك اس//تارتآپ مرموز بوده كه توسط اندرو فلدمن كه ش//ركت ميكروسرور SeaMicro را به ايامدي فروخت، هدايت ميشود. استارتآپ جديدفلدمندرزمينهسختافزارهوشمصنوعي فعاليت ميكند و توانسته با جدب سرمايهگذاري، به ارزش 20 ميليون دالري برسد. ‪Deep Vision‬ اين استارتآپ در پالو آلتو مستقر است كه چيپهاي با مصرف ان//رژي كم براي يادگيري عميق توليد ميكند. دو بنيانگذار اين استارتآپ، رهان حميد و واجاها قدير، زماني كه در استنفورد بودند، مقالهاي جالب در مورد پردازندهها منتشر كردند. Graphcore ب//ه گزارش زومي//ت، يك واحد پردازش//ي هوش//مند)UPI( براي ش//تابدهنده PCIe ساخته است كه ش//بكههاي عصبي ميتوانند براي آموزش و استنتاج از آن استفاده كنند. اين اس//تارتآپ با استفاده از فريموركهاي موجود يادگيري عميق TensorFlow و ،MXNet نرمافزاري براي كار با زيرس//اختهايش توسعه داده است. ViSenze اين استارتآپ كه در سال 2012 تاسيس ش//ده اس//ت، در رقاب//ت تش//خيص تصوي//ر ImageNet در سال 2016 عملكرد بهتري از رقبا داشت و توسط ‪Rakuten Ventures‬ تامين مالي ميش//ود. اين استارتآپ از مركز تحقيقاتي NExTكه توس//ط دانش//گاه ملي س//نگاپور و دانشگاه شينگهواي چين تاسيس شده است، جدا شده است. نرمافزار ViSenze ميتوان//د ب//راي تصاوي//ر و ويدئوها، اش//يا را شناس//ايي و تگ كرده و محتواي مش//ابه آنها را توليد كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.