اسكنر اثرانگشت هك شد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مهر- تا به حال تصور ميشد استفاده از ويژگيهاي اثر انگشت افراد براي قفلگذاري گوشيها و جلوگيري از نفوذ هكرها به آنها روشي كم و بيش ايمن است اما حاال مشخص شده اين روش هم فاقد امنيت كافي است.

محققان دانشگاههاي نيويورك و ميشيگان با همكاري هم موفق به طراحي پرينتهاي ديجيتال پيشرفتهاي از طرح اثر انگشت افراد شدهاند كه با استفاده از آنها ميتوان گوشيهاي هوشمند را فريب داد. اين طرحهاي پرينتشده از ويژگيهاي اثر انگشت واقعي انسان برخوردار بوده لذا براي باز كردن قفل گوشيها قابل استفاده هستند.

پژوهشگران از اين پرينتها براي فريب دادن حسگرهاي اثر انگشت گوشيهاي هوشمند مختلف استفاده كردهاند. اين پرينتها به گونهاي طراحي شدهاند كه حاوي ويژگيهاي بيومتريك اختصاصي اثر انگشت هر كاربر باشند.

محققان ميگويند ابعاد كوچك حسگرهاي اثر انگشت باعث ميشود آنها به جاي بررسي كل ويژگيهاي انگشت هر فرد به بررسي بخشهاي محدودي از اين ويژگيها قناعت كنند و در نتيجه فريب اين اس//كنرها ممكن است. اسكنرهاي اثر انگشت گوشي در زمان ثبت اثر انگشت مالك گوشي آن را به بخشهاي كوچكتري تقسيم ميكنند تا صرفنظر از شيوه قرارگيري انگشت روي نمايشگر شناسايي آن به سادگي ممكن شود. حاال همين مساله به نقطه ضعف اين اسكنرها مبدل شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.