فروش پهپاد سلفي توسط اپل

Jahan e-Sanat - - NEWS -

آيتياي/ران- ي//ك پهپاد دوربي//ندار جمعوج//ور براي عكاسي سلفي به تازگي توسط اپل ب//راي فروش عرضه ش//ده است. اين پهپاد يك راهحل عالي براي عكاسي و فيلمبرداري است و كاربر ديگر نيازي ندارد دوربين عكاسي يا گوشي همراه خود را مدام به خود بچسباند! اين دوربين هميشه همراه با كاربر و در باالي سر وي حركت ميكند و در تمام مدت، كاربر را در محدوده ديد خود نگه ميدارد.

ايندوربيننهتنهاعكسهاي31 مگاپيكسليمياندازدبلكهقادراست فيلمهاي 4K نيز ضبط كند و تصاوير از طريق برنامهاي مخصوص روي گوشي هوشمند كاربر دانلود ميشود. شيوه استفاده از اين پهپاد سلفي نيز بسيار آسان است و كاربر فقط كافي است بالهاي پهپاد را باز كرده، دكمه روش//ن را بزند و آن را در هوا رها كند. اين محصول با اس//تفاده از تكنولوژي پيشرفته هوش مصنوعي و الگوريتمهاي تشخيص چهره، كاربر را شناسايي كرده و فقط وي را دنبال خواهد كرد.

‪Hover Camera Passport Drone‬ يك پهپاد سبكوزن )هم. وزن يك تبلت يا يك گوشي هوشمند بزرگ( و قابل حمل است و فقط در وبسايت اپل با قيمت 499/95 دالر به فروش ميرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.