مشتركين خواستار جبران خسارت شدند

اختالل اينترنت مخابرات در سال جديد؛

Jahan e-Sanat - - NEWS -

برخ//ي مش//تركين مخابرات تهران با اش//اره به قطعي چن//د روز اخير در س//رويسهاي نامح//دود اينترنت به پرداخت نش//دن خس//ارت اين قطعي معترضاند. مشتركين سرويسهاي نامحدود اينترنت مخابرات منطقه تهران از پرداخت نشدن خسارت قطعي چند روز سرويس اينترنت گاليه دارند. بهگزارشفارس،مشتركينسرويسهاينامحدوداينشركتاعالمميكنند: »درآخرينروزهايسال59 واولينروزهايسال69 سرويساينترنتنامحدود مخاب//رات تهران داراي اختالل ش//ديد و در برخي روزها قطعي كامل بود كه اپراتورهاي پاسخگوي شركت نيز بروز اختالل را تاييد كردهاند.«

اين دس//ته از مشتركين معتقدند شركت بايد بابت روزهاي قطعي جبران خسارت كند و روزهاي جايگزيني را در نظر بگيرد.

تاكنون شركت درباره جبران خسارت اظهارنظر نكرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.