تامین مسکن کمدرآمدها در فاز استیجاری از خردادماه آغاز میشود؛ 3 ابهام در طرح »مسکن اجتماعی«

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروهمسکن-طرحمسکناجتماعی چند ماه قبل به عنوان جانشینی برای مسکن مهر از سوی وزیر راهوشهرسازی مطرح شد. اگرچه ادعا میشود در اجرای این طرح مطالعات زیادی صورت گرفته که هنگام اجرای طرح مسکن مهر انجام نشده بود اما کماکان در مورد اجرای آن شبهات بسیاری وجود دارد.

طرح مسکن اجتماعی قرار است در بافت شهری و به عنوان یک نوسازی برای بافت شهری فرسوده، با قیمت ارزان به عنوان خانهای برای افراد بدمس//کن در نظر گرفته شود و از این جهات نسبت به مس//کن مه//ر که در حومه ش//هر، با کیفیت س//اخت پایین و ب//ه دور از امکانات قرار دارد برتریهای بس//یاری دارد. هدفگذاری اصلی این طرح بهبود وضعیت »بدمسکنها« و »بافت فرسوده شهری«است.بااینحالهرچهجزییات بیشتری از این طرح مشخص میشود نواقص هم آشکارتر میشوند.

در حال//ی ک//ه در کش//ور بیش از پنج میلیون خانوار معادل 19 میلیون بدمس//کن وجود دارد، طرح مس//کن اجتماعی تنها سه تا چهار میلیون نفر را ش//امل میشود و آنچه قرار است در نهایت س//اخته ش//ود از این تعداد نیز کمتر اس//ت. به عبارت دیگر، مشخص نیست حداقل یک میلیون خانوار یا به عبارتیچهارمیلیوننفرباقیماندهتحت چه شرایطی زندگی میکنند که در عین اینکه بدمسکن هستند نمیتوانند جزو مش//موالن طرح مسکن اجتماعی نیز قرار بگیرند.

از س//وی دیگر موضوعی که مطرح میشود تعداد واحدهایی است که دولت قول ساختن آنها را داده است. گفته شده این طرح پنج س//اله و قرار است ساالنه 100 هزار واحد مسکن در کشور ساخته شود، به عبارت دیگر بر اساس این فرمول پسازگذشتپنجسال005هزارواحد ساختهخواهدشدکهاگرتعدادهرخانوار را چهار نفر فرض کنیم، پس از پنج سال این تعداد واحد کفاف دو میلیون خانوار را خواهد داد. به عبارت دیگر مش//کل بدمسکنی اگرچه به نصف تقلیل پیدا میکند اما حل نمیشود چراکه بیش از یک میلیون خانوار باقی میمانند که مشمول این طرح نمیشوند و نیمی از خانوارهایی که مشمول طرح میشوند نیز از ظرفیت تعداد خانههای مس//کن اجتماعی بیشتر خواهند بود.ابهام سوم این طرح مربوط به زمان و نحوه ساخت واحدهای مسکن اجتماعی است. اخیرا وعده داده شده است که ساخت مسکن اجتماعی از خرداد ماه ش//روع میشود، این در حالی است که تا آن زمان بسیار بعید به نظر میرسد ساخت واحدهای مسکن مهر به اتمام رسیده باشد. اگرچه مس//کن مهر جزو ایدههای این دولت نبود و طرحی نبود که دولت یازدهم با آن موافق باشد اما زمانی که دولت برای ادامه ساخت آن تعهد داد خود را ملزم به پایان آن دانست و اکنون اجرای طرحی جدید ب//دون به پایان رس//اندن طرح قبلی عجوالنه و بدون اندیش//ه به نظر میرسد.همچنین اگرچه طرح مسکن اجتماعی و مسکن مهر به یکدیگر گره نخوردهاند اما با توجه به اینکه بسیاری از واحدهای مسکن مهر خالی و بدون متقاضی باقی ماندهاند به نظر نمیرسد وزارت راهوشهرس//ازی برنامه مناسبی برای آنها داشته باشد. چنانچه قرار باشد این واحدها به همین صورت خالی باقی بمانند آیا قرار است آنها را به حال خود رها کنند تا بر اثر گذر زمان تخریب شوند یا برنامههای دیگری برای آنها قرار است انجام ش//ود.افزون بر تم//ام موارد فوق، تامین مالی طرح مسکن اجتماعی شاید مهمترین بحثی باشد که در این زمینه مطرح میشود. در ابتدا گفته شده بود تامین مالی ای//ن طرح از طریق بخش خصوصی خواهد بود اما اخیرا اعالم شده بانک مرکزی برای اجرای این طرح که هزینه آن دو هزار و 400 میلیارد تومان پیشبینیشدهاستتسهیالتموردنظر را با سود پنج درصد تامین میکند.

در این میان پرس//شهای بسیاری مطرح میش//ود، از جمل//ه اینکه چرا استفاده از بخش خصوصی در خصوص تامین مالی طرح مسکن اجتماعی دیگر یک گزینه به حساب نمیآید همچنین در شرایطی که خود بانکها با مشکل تامین منابع مالی مواجه هستند و بعضا در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند، آیا هزینه دو هزار و 400 میلیارد تومانی موجب آسیب غیر قابل جبرانی به نظام بانکی نمیش//ود؟ اف//زون بر این تحت شرایطی که بانکها حاضر نیستند سود تس//هیالت خود را از 27 درصد به 24 درصد کاهش دهند، چگونه میتوان آنها را راضی کرد این سود را در قبال چنین مبلغ هنگفتی به پنج درصد که از میزان تورم نیز کمتر است، برسانند؟

اجرای طرح مسکن اجتماعی از خردادماه

در همین حال معاون امور شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی از شروع اجرای فاز اول مس//کن اجتماعی در خردادم//اه خبر داد و گفت: مس//کن اجتماعی در فاز مس//کن استیجاری در خردادم//اه پ//س از اب//الغ بودجه اجرایی میشود.جواد حقشناس درباره زمان اجرای طرح مس//کن اجتماعی اظه//ار داش//ت: ایده دول//ت یازدهم برای تامین مسکن کمدرآمدها برنامه جامع و مختصری اس//ت که مشمول گروههای حقیقی فاقد درآمد میشود که در دنیا این طرح با عنوان مسکن اجتماعی شناخته شده است.وی افزود: مقدمات و چارچوب نظری این طرح از ابتدای این دولت ش//روع شد و در طرح جامع مطالعات مفصل آن آمده اس//ت و برای اجرای آن از تجربه دنیا استفاده کردیم.

معاون بنیاد مسکن انقالب اسالمی ب//ا بی//ان اینکه چیزی حدود س//ه تا چهار میلیون خانوار ش//امل این طرح میش//وند به ایلنا گفت: هرچند قرار بود این طرح زودتر به اجرا برس//د اما مش//کالت مس//کن مهر و پیشبینی منابع اجرایی این طرح، دولت را قانع کرد تا ابتدا مسکن مهر را به سرانجام برس//اند و بع//د مس//کن اجتماعی را اجرایی کند.حقشناس ادامه داد: اوایل سال گذش//ته طرح مسکن اجتماعی به سازمان برنامه پیشنهاد داده شد و سازمان هم با این طرح موافقت کرد و در مسیر عملیاتی شدن قرار گرفت.

وی با اشاره به دستگاههایی که در طراحی و اجرای طرح مسکن اجتماعی دخیل هس//تند، اظهار داشت: وزارت راهوشهرس//ازی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، بانک مرکزی، بانک مسکن، سازمان برنامه، کمیته امداد، سازمان بهزیستی و وزارت کار از جمله نهادها و دستگاههای درگیر در اجرای مسکن اجتماعی هستند.

معاون بنیاد مسکن انقالب اسالمی گفت: در طرح اولیه قرار بر این بود که برنامه شش ساله مسکن اجتماعی از سال 95 شروع شود و تا پنج سال دیگر در قالب برنامه ششم ادامه پیدا کند اما س//ال گذشته این طرح در بسیاری از کمیسیونها و نهادهای مرتبط با آن مطرح ش//د و در نهایت اواخر سال به تصویب رسید. بنابراین سال گذشته اجرایی نشد.

حقش//ناس ادامه داد: ق//رار بر این اس//ت که در طرح مسکن اجتماعی و حمایتی ساالنه 100 هزار واحد مسکن حمایتی در قالب مسکن ملکی و مسکن اجتماعی در قالب مسکن استیجاری به اجرا برسد.

وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح دو هزار و 400 میلیارد تومان تسهیالت پیشبینی شده است، گفت: قرار است بانک مرکزی تس//هیالت مورد نیاز را با نرخ سود پنج درصد تامین کند.

حقش//ناس گفت: هزینه یارانهای آن در بخش پرداخت یارانه مس//تقیم و تسهیالت بانکی 200 میلیارد تومان است که بناست سازمان مدیریت از محل یارانهها این بودجه را تامین کند. منتظر هستیم که سازمان برنامه، بودجه سال 96 را ابالغ و تخصیص دهد و پس از آن طرح اجرا میشود.

معاون بنیاد مسکن انقالب اسالمی با تاکید بر اینکه طرح مسکن اجتماعی خردادم//اه با تخصیص بودج//ه در فاز مسکناستیجاریبهاجرامیرسد،گفت: در بخش ساخت هم کسانی که مسکن مه//ر فاقد متقاض//ی را انتخاب کنند، میتوانن//د از کمکهای هفت میلیون تومانی استفاده کنند.

حقشناستاکیدکرد:اگرمنابعمورد نیاز تامین شود طرح مسکن اجتماعی به س//رعت ب//ه اجرا میرس//د و پیش خواهد رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.