10

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایس/نا- رییس هیاتمدیره شرکت رجا گفت: با توجه به قراردادهای موجود و انعقاد قرارداد خرید ناوگان 200 کیلومتر بر ساعت، امیدواریم تا پایاندولتدوازدهمحداقل005 دستگاهواگنبهناوگانرجااضافهکنیم.

راشدی در مراسم تجلیل از بانوان شاغل در رجا، با اشاره به عمر باالی واگنها و فرس//ودگی ناوگان رجا گفت: با این وضعیت ما سهم خود را از بازار از دست میدهیم ولی باید با تالش و پشتکار فراوان و اقداماتی که صورت گرفته ش//رکت را س//رپا نگه داریم تا از این دوره بحرانی به سالمت عبور کنیم.

وی گفت: با توجه به قراردادهای موجود و انعقاد قرارداد خرید ناوگان 200 کیلومتر بر ساعت، امیدواریم تا پایان دولت دوازدهم حداقل 500 دستگاه واگن به ناوگان رجا اضافه کنیم که در این صورت عمر ناوگان به پنج سال کاهش پیدا خواهد کرد. براین اساس نیاز به تالش مضاعف داریم و در این راستا ممکن است اختالالت پرداختی و اقتصادی داشته باشیم که باید با شکیبایی و تحمل از این مرحله گذر کنیم.

طبق اعالم رجا، محمد رجبی، مدیرعامل این شرکت نیز در این مراسم با اشاره به تالشهای صورت گرفته برای دریافت کمک از سهامداران رجا گفت: با تالش و پیگیریهای مجدانه توانستیم از برنامه خود دفاع کنیم و در روزهای پایانی س//ال 1395 سهامداران را متقاعد کردیم تا افزایش سرمایه 120 میلیارد تومانی رجا را ابالغ کنند.

وی در خص//وص وضعیت رجا و تغییراتی ک//ه باید صورت بگیرد، گفت: دانش مدیریت میگوید این شرکت با وضعیت موجود نمی تواند ب//ه حیات خود ادامه دهد و باید تغییراتی در رجا انجام ش//ود، بر این اساس مجموعهای به صورت شرکت تعمیرات و نگهداری فعالیت خود را در ماههای آینده آغاز خواهد کرد و بخش//ی از واحدهای فنی به آن شرکت منتقل خواهند شد.

رجب//ی اف//زود: این گونه اقدامات ادامه خواهد داش//ت تا جایی که مجموعه شرکت رجا به یک هلدینگ تبدیل شود و با این فلسفه به نظر میرسد الزامات و چارچوبهای قبلی باید تغییر پیدا کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.